Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Bài 1,2,3 trang 68 Toán 5: Chia 1 số tự nhiên cho...

Bài 1,2,3 trang 68 Toán 5: Chia 1 số tự nhiên cho 1 số tự nhiên mà thương tìm được là 1 S.T.P

CHIA SẺ

Tiết 66 – Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên (STN) mà thương tìm được là một số thập phân – Toán 5 (Bài 1,2,3 trang 68).

Khi chia 1 STN cho 1 STN mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:

– Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.

– Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.

– Nếu còn dư nữa, thì ta lại viết thêm bên phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thế mãi.


Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 12 : 5                                 b) 15 : 8

23 : 4                                     75 : 12

882 : 36                                  81 : 4

Đáp số: a) 2,4 ;   5,75;       24;5 – b) 1,875;         6,25;    20,25

Bài 2. May 25 bộ quần áo như nhau hết 70m vải. Hỏi may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải?

May 1 bộ quần áo hết: 70 : 25 = 2,8 (m)

May 6 bộ quần áo hết: 2,8 x 6 = 16,8 (m)

Đáp số: 16,8 (m)


Bài 3. Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân: 2/5; 3/4; 18/5

 Ta có:

2/5 = 0,4 ; 3/4 = 0,75; 18/5 = 3,6

Câu 1 vở BT.

2. Một ôtô chạy trong 4 giờ được 182km. Hỏi trong 6 giờ ôtô chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bài giải: Số ki-lô-mét ôtô chạy trong một giờ là: 182 : 4 = 45,5 (km)

Số ki-lô-mét ôtô chạy trong 6 giờ là: 45,5×6 = 273 (km)

Đáp số: 273km.

3. Một đội công nhân, 3 ngày đầu, mỗi ngày sửa được 2,05km đường tàu, 5 ngày sau, mỗi ngày sửa được 2,17km đường tàu. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu ki-lô-mét đường tàu ?

Bài giải: Số ki-lô-mét đường tàu đội côngnhân sửa trong 3 ngày : 2,05 X 3 = 6,15 (km)

Số ki-lô-mét sửa trong 5 ngày : 2,17 x 5 = 10,85 (km)

Số ki-lô-mét  sửa trong 8 ngày : 6,15 + 10,85 = 17 (km)

Trung bình mỗi ngày sửa được : 17 : 8 = 2,125 (km)

Đáp số: 2,125km.

Quảng cáo
CHIA SẺ