Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Bài 1,2,3 trang 45,46 Toán 5: Viết các số đo khối lượng...

Bài 1,2,3 trang 45,46 Toán 5: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

CHIA SẺ

Tiết 42 – Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân – giải bài 1 trang 45; bài 2,3 trang 46 SGK Toán 5.

– Ôn tập về bảng đơn vị đo – khối lượng (ĐVĐKL), quan hệ giữa các ĐVĐKL liền kề; quan hệ giữa các ĐVĐ thông dụng.

– Biết cách viết SĐKL dưới dạng số thập phân, dạng đơn giản.

1. Viết số thậpphân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4 tấn 562 kg  = 4,562tấn

b) 3 tấn 14kg  = 3,014tấn

c) 12 tấn 6kg =12,006tấn

d) 500kg  = 0,5 tấn


2. Viết các số đo sau dưới dạng số thập-phân:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-gam:

2kg 50g;     45kg 23g;  10kg 3g;        500g.

b) Có đơn vị đo là tạ:

2tạ 50kg;       3tạ 3kg;   34 kg;   450kg

a) 2kg 50g –> 2,05kg;     45kg 23g –> 45,023kg;   10kg 3g –> 10,003kg;    500g –> 0,5kg.

b) 2 tạ 50kg –> 2,5 tạ;   3 tạ 3kg –> 3,03 tạ;       34 kg–> 0,34 tạ;      450kg –> 4,5 tạ.


Bài 3 trang 46. Trong vườn thú có 6 con sư tử. Trung bình mỗi ngày có một con ăn hết 9kg thịt. Hỏi cần bao nhiêu tấn thịt để nuôi số sư tử đó trong 30 ngày?

Bài 3 trang 46

Trong một ngày 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

9 x 6 = 54 (kg)

Trong 30 ngày 6 con sư tử ăn hết số thịt là:

54  x 30 = 1620 (kg) hay 1,62 tấn


Làm thêm: Viết số đo thích hợp

Khối lượng/tên con vật ĐVĐ Tấn ĐVĐ tạ ĐVĐ Kg
Khủng long 60 600 60000
Cá voi 150 1500 150000
Voi 5,4 54 5400
Hà mã 2,5 25 2500
Gấu 0,8 8 800

 

CHIA SẺ