Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Bài 1,2,3 trang 40 SGK Toán 5: Số thập phân bằng nhau

Bài 1,2,3 trang 40 SGK Toán 5: Số thập phân bằng nhau

CHIA SẺ

Số thập phân bằng nhau

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 40 SGK Toán 5: Số thập phân bằng nhau

Lý thuyết và ví dụ minh họa:

Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó

Ví dụ: 0,9 = 0,90= 0,900= 0,9000

8,75 = 8,750= 8,7500 = 8,75000

Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.

Ví dụ: 0,9000 = 0,900 = 0,90 = 0,9

8,750000 = 8,75000 = 8,7500 = 8,750 = 8,75


Bài 1. Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn:

a) 7,800;     64,9000;   3,0400

b) 2001,300;    35,020;       100,0100

Đáp án bài 1:

a) 7,800 = 7,8

64,9000= 64,9

3,0400= 3,04

b) 2001,300 = 2001,3

35,020= 35,02

100,0100= 100,01


Bài 2. Hãy viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau (đều có ba chữ số)

a) 5,612;   17,2;        480,59

b) 24,5;       80,01;         14,678

Đáp án: a) 5,612

17,2= 17,200

480,59= 480,590

b) 24,5 = 24,500

80,01= 80,010

14,678


Bài 3 trang 40 toán 5 Khi viết số thập phân 0,100 dưới dạng số thập phân bạn Lan viết 0,100 = 100/1000; bạn Mỹ viết 0,100 = 10/100; bạn Hùng viết 0,100 = 1/100. Ai viết đúng, ai viết sai? Tại sao?

Giải: Vì 0,100 = 0,10= 0,1 nên Lan và Mỹ viết đúng

Vì 1/100 =  0,01 nên Hùng viết sai

CHIA SẺ