Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5 Bài 1,2,3 trang 38 Toán 5: Hàng của số thập phân, Đọc...

Bài 1,2,3 trang 38 Toán 5: Hàng của số thập phân, Đọc – viết số thập phân

CHIA SẺ

Hàng, Đọc – viết số thập phân: Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 38 môn Toán  lớp 5 – chương 2.

– Bước đầu nhận biết tên các hàng của số Thập-phân (dạng đơn giản, thường gặp).

– Tiếp tục học cách đọc, cách viết số thập-phân.


Bài 1. Đọc số th.phân, nêu phần nguyên, phần th.phân và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số ở từng hàng?

a) 2,35;    b) 301,80;    c) 1942,54;    d) 0,032

a) Học sinh tự đọc

Số thập-phân 2,35 301,80 1942,54 0,032
Phần nguyên gồm có 2 đơn vị 3 trăm
0 chục
1 đơn vị
1 nghìn
9 trăm
4 chục
2 đơn vị
o đơn vị
Phần thập-phân gồm có 3 phần mười
5 phần trăm
8 phần mười
0 phần trăm
5 phần mười
4 phần trăm
0 phần mười
3 phần trăm
2 phần nghìn

Bài 2 Viết số thập phân có:

a) Năm đơn vị, chín phần mười:  5,9

b) Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm (tức là hai mươi bốn đơn vị và mười tám phần trăm): 24,18

c) Năm mươi lăm đơn vị, năm phần mười, năm phần trăm, năm phần nghìn: 55,555

d) Hai nghìn không trăm linh hai đơn v, tám phần trăm: 2002,08

e) Không đơn vị, một phần nghìn: 0,001.

 


Bài 3 trang 38 Toán 5 Viết các số th.phân  sau thành hỗn số có chứa phân số th.phân (theo mẫu):

3,5;       6,33;     18,05;       217,908.

Lời giải bài 3:


Làm thêm dưới đây:

Đáp số và bước làm bài tập trong vở bài tập.

CHIA SẺ