Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3,4 trang 158,159 SGK Toán 5: Phép cộng

CHIA SẺ

Phép cộng – Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 158; bài 3,4 trang 159 SGK Toán 5.

Tóm tắt lý thuyết :

Phép cộng các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:

Tính chất giao hoán: a + b = b + a

Tính chất kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c)

Cộng với 0: a + 0 = 0 + a = a

Giải bài tập trong SGK trang 158, 159 dưới đây:

Bài 1: Tính:

a) 889972 + 96308;

b) 5/6 + 7/12

c) 3 + 5/7;

d) 926,83 + 549,67 ;

Đáp án:

a) 889972 + 96308 = 986280

b) 5/6 + 7/12 = 10/12 + 7/12 = 17/12

c) 3 + 5/7 = 21/7 + 5/7 = 26/6

d) 926,83 + 549,67 = 1476,5


Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) (689 + 875) + 125 ;          581 + (878 + 419).

b) (2/7 + 4/9) + 5/7; 17/11 + (7/5 + 5/11)

c) 5,87 + 28,69 + 4,13 ;

83,75 + 46,98 + 6,25  ;

Đáp án: a) (689 + 875) + 125 = 689 + (875 + 125) = 689 + 1000 = 1689.

581 + (878 + 419) = (581 + 419) = 878 = 1000 + 878 = 1878.

b)

c) 5,87 + 28,69 + 4,13 = (5,87 + 4,13) + 28,69 = 10 + 28,69 = 38,69.

83,75 + 46,98 + 6,25 = (83,75 + 6,25) + 46,98 = 90 + 46,98 = 136,98.


Bài 3 trang 159 Toán 5: Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x :

a) x + 9,68 = 9,68 ;

b) 2/5 + x = 4/10

HD.a) Cách 1: x + 9,68 = 9,68, Ta có x = 0

(vì 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó).

Cách 2: Cách 1: x + 9,68 = 9,68, Ta có x = 0 (vì x = 9,68 – 9,68 = 0)

b) Cách 1:

2/5 + x = 4/10, ta có x = 2/5 (vì 2/5 + x = 2/5 +2/5 nên x = 2/5)

Cách 2: 2/5 + x = 4/5, ta có x = 2/5 (vì x = 4/5 – 2/5 = 2/5)


Bài 4 trang 159 SGK Toán 5: Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được 3/10 thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể  trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể ?

Giải: Mỗi giờ cả hai vòi cùng chảy được:

1/5 + 3/10 = 5/10 (thể tích bể)

5/10 = 50%

Đáp số: 50% thể tích bể.