Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3 trang 155 SGK Toán 5: Ôn tập về đo thể tích

CHIA SẺ

Ôn tập về đo thể tích: Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 155 SGK Toán 5.

Bài 1: a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 Tên Kí hiệu  Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau
 Mét khối  d3  1 m3 = … dm3 = … cm3
 Đề-xi-mét-khối  dm3  1 dm3 = … cm3; 1 dm3 = 0,…m3
 Xăng-ti-mét-khối  cm3  1 cm3 = 0,… dm3

b) Trong các đơn vị đo thể tích:

– Đơn vị gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?

– Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?

Đáp án: a)

 Tên Kí hiệu  Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau
 Mét khối  d3  1 m3 = 1000 dm3 = 1000000 cm3
 Đề-xi-mét-khối  dm3  1 dm3 = 1000 cm3; 1 dm3 = 0,001m3
 Xăng-ti-mét-khối  cm3  1 cm3 = 0,001 dm3

b) Trong các đơn vị đo thể tích:

– Đơn vị gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?

Trong các đơn vị đo thể tích đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền

– Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?

Trong các đơn vị đo thể tích, đơn vị bé bằng một phân nghìn đơn vị lớn hơn tiếp liền


Bài 2 trang 155: Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:

1m3= …dm3                                       1dm3 = …cm3

7,268m3 = …dm3                                 4,351dm3 = …cm3

0,5m= …dm3                                    0,2dm3 = …cm3

3m3 2dm3 = …dm3                               1dm3 9cm3 = …cm3

Giải bài 2:

1m3= 1000dm3                                       1dm3 = 1000cm3

7,268m3 = 7268dm3                                 4,351dm3 = 4351cm3

0,5m= 500dm3                                    0,2dm3 = 200cm3

3m3 2dm3 = 3002dm3                               1dm3 9cm3 = 1009cm3


Bài 3 trang 155 Toán 5: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là mét khối:

6m3 272dm3 ;              2105dm3 ;                  3m3 82dm3 ;

b) Có đơn vị đo là đề-xi-mét khối:

8dm3 439cm3 ;               3670cm3 ;                 5dm3 77cm3

Đáp án:

a) 6m3 272dm3 = 6,272m3  ;         2105dm3 = 2,105m3   ;               3m3 82dm3 = 3,082m3

b) 8dm3 439cm3 = 8,349dm3;        3670cm3 = 3,670dm3;                 5dm3 77cm3 = 5,077dm3