Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài tập 1,2,3 trang 154 Toán 5: Ôn tập về đo diện tích

CHIA SẺ

Ôn tập về đo diện tích – Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 154 SGK Toán 5.

km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2
 1 km2=  hm2  1 hm2= dam2 = km2  1 dam2 = m2= hm2  1 m2= dm2= hm2  1 dm2 = cm2 = m2  1 cm2 = mm2 = dm2  1 dm2 = cm2

Chú ý: Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta (ha)

1ha = …m2

b) Trong bảng đơn vị đo diện tích:

– Đơn vị gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?

– Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?

Đáp án bài 1: a) Đáp án câu 1a

b)

Chú ý: Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta (ha)

1ha = 10000m2

Trong bảng đơn vị đo diện tích:

– Đơn vị gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

– Đơn vị bé bằng 1/100  đơn vị lớn hơn tiếp liền.


Bài 2 trang 154: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1m= …dm2 = …cm2= …mm2

1ha = …m2

1km2 = …ha = …m2

b)1m= …dam

1m= …hm= …ha

1m= …km2

1ha = …km2

4ha = …km2

Giải bài 2: a) 1m= 100dm2 = 10000cm2= 1000000mm2

1ha = 10000m2

1km2 = 100ha = 1000000m2

b)1m= 0,01dam

1m= 0,0001hm= 0,0001ha

1m= 0,000001km2

1ha = 0,01km2

4ha = 0,04km2


Bài 3 trang 154 SGK Toán 5: Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là héc-ta:

a) 65 000m2 ;          846 000m2 ;            5000m

b) 6km2;                   9,2km2  ;                 0,3km2

Đáp án bài 3: a) 65 000m2  = 6,5ha;          846 000m2 = 84,6ha           5000m2 = 0,5ha.

b) 6km2 = 600ha.                  9,2km2  = 920ha                0,3km2 = 30ha.