Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 2 lớp 4

Đề Toán lớp 4 học kì 2 trường Tiểu học Sông Nhạn

Thi học kỳ 2 môn Toán 4 có đáp án của trường Tiểu học Sông Nhạn năm 2015. Hai kho chứa 1560 tấn mì khô. Tìm số tấn mì của mỗi kho, biết rằng số mì của kho thứ hai bằng 5/7 số mì của kho thứ nhất.

Phần I: Trắc nghiệm

Chọn kết quả đúng (Hoặc điền kết quả vào chỗ chấm)

1. a) 5/8 của 40 là:

A. 5            
B.25            
C.20              
D.25

b) Bản đồ sân vận động Thạch Thất vẽ theo tỉ lệ 1: 100 000. Hỏi độ dài 1cm trên bản đồ này ứng với độ dài thật là bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 1km        
B.100km        
C.300km        
D.300dm

c) Kết quả của phép tính 4/5 + 3/7 là…

2: Một hình vuông có diện tích 64cm2.

Advertisements (Quảng cáo)

Cạnh hình vuông là đó là ……………… cm.

Chu vi hình vuông đó là ……………..cm.

3: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 7m2 9dm2 = 709dm

b) 12dm2 50cm2 = 12500cm

c) 1/2 phút = 5 giây

Advertisements (Quảng cáo)

d) 1/5 thế kỉ = 25 năm

4:Trong hai ngày cửa hàng bán được 60m vải, ngày thứ nhất bán được số mét vải bằng 2/3 số mét vải của ngày thứ hai. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được là……..m vải. Ngày thứ hai cửa hàng bán được là…….m vải.

5: a) X + 5/7 = 12/14

A. X = 1/7;                 
B.X = 2/7;               
C.X = 5/7

b) 2/9 x X = 3/9

A. X = 5/2;                 
B.X = 4/5;               
C.X = 2/3

Phần II: Tự luận 

1. Tính:

a) 2004 x 21;

b)12604 : 23

c)35/45 + 2/9

d)15/35 – 1/7

2. Hai kho chứa 1560 tấn mì khô. Tìm số tấn mì của mỗi kho, biết rằng số mì của kho thứ hai bằng 5/7 số mì của kho thứ nhất.

Advertisements (Quảng cáo)