Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 2 lớp 4 Trường tiểu học Kỳ Phú: Đề thi Toán 4 cuối học kì...

Trường tiểu học Kỳ Phú: Đề thi Toán 4 cuối học kì 2

CHIA SẺ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Hãy khoanh vào mỗi chữ cái  trước ý trả lời đúng nhất hoặc viết vào chỗ chấm kết quả chính xác nhất trong mỗi yêu cầu dưới đây:

Câu 1.  Số “Hai trăm tám mươi mốt nghìn bảy trăm tám mươi” được viết là:

A. 281 870      
B.281 780         C.  218 780          D.  128 780

Câu 2. Rút gọn phân số 12/28  ta được kết quả là:

Câu 3. Phép chia 43 659 : 63 có thương là:

A. 596     B.  639         C.  693          
D.722

Câu 4. Số thích hợp lần lượt điền vào chỗ chấm của 73 038 g = ….kg…..g là:

A. 73; 38      
B.7; 3038            
C.73; 83            
D.7303; 8

Câu 5: Trong khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào dài nhất:

A. 85 phút  
B.2 giờ 5 phút    
C.1 giờ 5 phút           
D.128 phút

Câu 6. Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Nếu chiều dài là 15 cm thì diện tích của hình chữ nhật là:

A. 24 cm2   
B.126 cm2   
C.135 cm2         D.720 cm2

Câu 7. Viết tiếp vào chỗ chấm để có câu trả lời đúng nhất:

Để lát nền một phòng học hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 20 cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín phòng học đó, biết rằng nền phòng học có chiều rộng 5m, chiều dài 8m và phần mạch vữa không đáng kể?

Trả lời: Người ta phải dùng ………..viên gạch để lát kín phòng học trên.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 8. (1 điểm)

Một trường học có tất cả 405 học sinh. Biết số học sinh nữ của trường đó bằng 2/3 số học sinh nam. Tính số học sinh nữ, số học sinh nam của trường học đó?

Câu 9 (1 điểm):

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 1070 ki-lô gam thóc. Thửa ruộng thứ hai thu hoặc được nhiều hơn thửa ruộng thứ nhất 386 ki – lô  gam thóc. Hỏi trung bình mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki – lô – gam thóc?

Câu 10:  (1 điểm) Tìm X biết:

x x 2 + x x 3 +  x x 4 +  x = 2130


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM LỚP 4 MÔN TOÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 7,0 điểm

- Quảng cáo -

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án B C C A D C 1000
Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

II. PHẦN TỰ LUẬN: 3,0 điểm

Câu 8: (1,0điểm)

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5  (phần)                    (0,25 điểm)

Số học sinh nữ của trường học đó là:

405 : 5 x 2 = 162 (học sinh)     (0,25 điểm)

Số học sinh nam của trường học đó là:

405- 162 = 243 (học sinh)       (0,25 điểm)

Đáp số:  nữ: 162 học sinh;  nam: 243 học sinh

Câu 9: (1,0điểm)

Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số ki – lô – gam thóc là:

1070 + 386 = 1456 (kg) (0,5 điểm)

Trung bình mỗi thửa ruộng thu hoạch được số ki – lô – gam thóc là:

1456 : 2 = 728 (kg) (0,25 điểm)

Đáp số: 728 kg thóc (0,25 điểm)

Câu 10:  (1,0 điểm) Tìm x biết:

x x 2 + x x 3 +  x x 4 +  x = 2130

x x 2 + x x 3 +  x x 4 +  x x 1= 2130

x x (2 + 3 + 4 + 1) = 2130

x x 10 = 2130

x      = 2130 : 10

x      = 213

 Chúc các em học tốt