Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Short story Cat and Mouse 2 trang 72 SGK lớp 4 Mới tập 1: Complete the conversation.

CHIA SẺ
Review 2 Tiếng Anh 4 Mới SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Short story Cat and Mouse 2 trang 72 SGK lớp 4 Mới tập 1. – Dựa vào câu chuyện Mèo gặp bạn chuột mới để hoàn thành các bài tập.; Complete the conversation.

1. Read and listen to the story.

Đọc và nghe câu chuyện.

2. Complete the conversation.


Hoàn thành đoạn hội thoại.

1. day 2. Monday 3. date 4. fifth
5. birthday or having a party
Bài nghe
Miu: What day is it today?
Chit: It’s Monday.
Miu: And what’s the date?
Mary: It’s the fifth of October.
Miu: Oh! It’s Maurice’s birthday today!
Chit: Is he having a party?
Miu: Yes, he is!

3. Work in pairs. Answer these questions.

Làm việc theo nhóm. Trả lời các câu hỏi.

1. It’s Maurice’s birthday today. Hôm nay là sinh nhật của Maurice.

2. It’s red. Nó màu đỏ.

3. They’re playing Blind Man’s Bluff. Họ đang chơi bịt mắt bắt dê.

4. Four cats are playing the game. Bốn con mèo đang chơi trò chơi.

5. He’s five years old. Cậu ấy 5 tuổi.

4. Write the correct answers to Activity 3.

Viết đáp án đúng cho hoạt động 3.

2. No, it isn’t. It’s red.
3. No, they aren’t. They’re playing Blind Man’s Bluff.
4. No, four cats are playing the game.

5. No, he isn’t. He’s five (years old).