Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Family & Friends Special Grade 4

Lesson Two. Grammar – Unit 2 – Family & Friends Special Edittion Grade 4: Read and circle

Unit 2: My Weekend – Family & Friends Special Edittion Grade 4. Giải bài tập Lesson Two. Grammar – Unit 2 – Family & Friends Special Edittion Grade 4. Read and circle.

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and repeat.

Click here to listen

Script:

I like reading.

I don’t like fishing.

Do you like playig chess?

Yes, I do.

No, I don’t.

He likes reading comics.

He doesn’t like fishing.

Does he like playing chess?

Yes, he does.

Advertisements (Quảng cáo)

No, he doesn’t.

Dịch:

Tôi thích đọc sách.

Tôi thích câu cá.

Bạn có thích chơi cờ không?

Có, tôi thích.

Không, tôi không thích.

Anh ấy thích đọc truyện tranh.

Anh ấy không thích câu cá.

Anh ấy có thích chơi cờ không?

Advertisements (Quảng cáo)

Có, anh ấy thích.

Không, anh ấy không thích.

3. Read and circle

1. The girl likes / doesn’t like reading.

2. Dad likes / doesn’t like taking photos.

3. The boys likes / don’t like playing basketball.

4. Mom likes / doesn’t like painting.

1. likes

2. likes

3. don’t like

4. likes

4. Write

2. like

3. don’t like

4. likes

Dịch:

1. Anh ấy thích chơi cờ.

2. Họ thích tập thể dục.

3. Cô ấy không thích câu cá.

4. Anh ấy thích chơi bóng chuyển.

Advertisements (Quảng cáo)