Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Family & Friends Special Grade 4

Lesson Five. Skills Time! – Unit 2 – Family & Friends Special Edittion Grade 4: Look at the text. Where are the children from?

Unit 2: My Weekend – Family & Friends Special Edittion Grade 4. Giải bài tập Lesson Five. Skills Time! – Unit 2 – Family & Friends Special Edittion Grade 4. Look at the text. Where are the children from?

Reading

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

play the guitar: chơi đàn

shop: mua sắm

cook: nấu ăn

play the piano: chơi đàn piano.

visit family: thăm gia đình

Advertisements (Quảng cáo)

2. Look at the text. Where are the children from?

They are from Viet Nam, Korea and Thailand.

3. Listen and read.

Click here to listen

Advertisements (Quảng cáo)

 Scrip:

1. Hi! My name’s Hoang. I’m nine. I’m from Viet Nam. This is my toy guitar. I like playing the guitar. I don’t like playing chess, and I really hate shopping. It’s boring! What do you like doing? Email me at hoang@mailme.com!

2. Hello! I’m Eun-sol. I’m eight! and I’m from Korea. I like cooking and visiting my family. I love taking photos, too. This is a photos of me and my friend. My email address is eunsol@mailine.com. Please write to me!

3. Hi! My name’s Mon. And I’m ten. I’m from Thailand. I don’t like playing the piano, but I like playing soccer. It’s great! Do you like playing soccer? Email me at mon10@quickmail.com!

Dịch:

1. Xin chào! Tôi tên là Hoàng. Tôi 9 tuổi. Tôi đến từ Việt Nam. Đây là guitar đồ chơi của tôi. Tôi thích chơi guitar. Tôi không thích chơi cờ, và tôi thực sự ghét đi mua sắm. Nó rất buồn chán. Bạn thích làm gì? Hãy gửi thư điện tử cho tôi vào hoang@mailme.com!

2. Xin chào! Tôi là Eun-sol. Tôi 8 tuổi. Và tôi đến từ Hàn Quốc. Tôi thích nấu ăn và thăm gia đình của tôi. Tôi cũng yêu thích chụp ảnh. Đây là một tấm ảnh của tôi và bạn của tôi. Địa chỉ thư điện tử của tôi là eunsol@mailine.com. Please write to me!

3. Xin chào! Tên của tôi là Mon. Và tôi 10 tuổi. Tôi đến từ Thái Lan. Tôi không thích chơi piano, nhưng tôi thích chơi đá bóng. Thật tuyệt! Bạn có thích chơi bóng không? Địa chỉ thư điện tử của tôi là mon1@quickmail.com!

4. Read again and answer the question.

1. Does Hoang like playing the guitar?_yes_

3. Does Eun-sol like cooking? ____

5. Does Mon like playing soccer?

2. Does Hoang like shopping? ___

4. Does Eun-sol like taking photos? ___

6. Does Mon like playing the piano? ___

2. No

3. Yes

4. Yes

5. Yes

6. No

Advertisements (Quảng cáo)