Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Toán 4 trang 119 – So sánh hai phân số có cùng mẫu số

Tiết 107: So sánh hai phân số có cùng mẫu số: bài 1,2,3,4 trang 119 SGK Toán 4

Trong 2 phân số cùng mẫu số:

  • Phânsố nào có tử số bé hơn thì bé hơn
  • Phânsố nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn
  • Nếu tử số bằng nhau thì hai phâ số đó bằng nhau

Bài 1. So sánh hai phân-số:

a) 3/7 và 5/7;               b) 4/3 và 2/3;

c) 7/8 và 5/8;               d) 2/11 và 9/11

Đáp án:

a) 3/7 < 5/7;               b) 4/3 > 2/3;

Advertisements (Quảng cáo)

c) 7/8 > 5/8;               d) 2/11< 9/11


Bài 2: a) Nhận xét:

2/5 < 5/5 mà 5/5 = 1 nên 2/5 < 1

Nếu tử-số bé hơn mẫu-số thì phân=-ố bé hơn 1

Advertisements (Quảng cáo)

8/5 > 5/5  mà 5/5 = 1 nên 8/5 > 1

Nếu tử-số lớn hơn mẫu-số thì phân-số lớn hơn 1

b) So sánh các phânsố sau với 1

1/2; 4/5 ; 7/3 ; 6/5; 9/9; 12/7

Đáp án: 1/2 < 1; 4/5 < 1; 7/3 > 1; 6/5 > 1; 9/9 = 1; 12/7 > 1


Bài 3 trang 119: Viết các phân.số bé hơn 1, có mẫu-số là 5 và tử-số khác 0

Các phân.số bé hơn 1, có mẫu-số là 5 và tử-số khác 0 là: 1/5; 2/5; 3/5; 4/5


Giải Bài tập làm thêm trong vở bài tập

3. Các phsố bé hơn 1, có mẫu.số là 4 tử-số khác 0 là: Các phsố bé hơn 1 mà có mẫu.số cố định là 4. Vậy tử-số phải là các số bé hơn mẫu số nghĩa là các sô phải là 1;2;3. Vậy các phsố đó là: 1/4; 2/4; 3/4

4.Viết các phố 4/7;3/7; 6/7 theo thứ tự từ bé đến lớn: vì phân số có mẫu.số như nhua suy ra tử số mà lớn thì phsố đó lơn. Vậy các phân-số đó là: 3/7;4/7;6/7

Advertisements (Quảng cáo)