Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (Bài 1,2,3 trang 151 Toán 4)

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó: Đáp án và Giải bài 1,2,3 trang 151 SGK Toán 4 – Chương 5.

Muốn tìm 2 khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó, ta làm như sau:

1. Coi số lớn hoặc số bé gồm một số phần bằng nhau từ đó xác định số phần bằng nhau của số còn lại và thể hiện qua sơ đồ đoạn thẳng

2. Tìm hiệu số phần bằng nhau

3. Tìm giá trị của một phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệusố phần bằng nhau

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé)

5. Tìm số lớn (lấy số bé cộng với hiệu của hai số)

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp thành một bước

Bài 1. Số thứ nhất kém số thứ hai là 123. Tỉ số của hai số đó là 2/5. Tìm hai số đó?

Advertisements (Quảng cáo)

Theo sơ đồ, hiệusố phần bằng nhau là: 5 – 2 = 3 (phần)

Số thứ nhất là: 123 : 3 x 2 = 82

Số thứ hai là: 82 + 123 = 205


2. Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người

Advertisements (Quảng cáo)

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

7 – 2 = 5 (phần)

Tuổi của con là: 25: 5 x 2 = 10 (tuổi)

Tuổi của mẹ là: 10 + 25 = 35 (tuổi)


3.Hiệu của hai số bằng số bé nhất có ba chữ số. Tỉ số của hai số đó bằng 9/5. Tìm hai số đó?

Số bé nhất có ba chữ số là 100. Vậy hiệu của 2 số cần tìm là 100

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 5 = 4 (phần)

Số bé là: 100 : 4 x 5 = 125

Số lớn là: 125 + 100 = 225

Advertisements (Quảng cáo)