Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

So sánh hai phân số khác mẫu số – Toán 4 trang 122

CHIA SẺ

Tiết 109 – So sánh hai phân số khác mẫu số: Giải bài 1,2,3 trang 122 SGK chương 4 Toán lớp 4.

Bài 1: So sánh hai phânsố:

a) 3/4 và 4/5;            b) 5/6 và 7/8; c) 2/5 và 3/10

Hướng dẫn: a) Quy đồng mẫu số hai phân-số 3/4 và 4/5:

3/4 = 3×5/4×5 = 15/20;             4/5 = 4×4/5×4= 16/20

Vì 15/20 < 16/20 nên 3/4 < 4/5.

b) Quy đồng mẫu số hai phân-số 5/6 và 7/8:

5/6 = 5×8/6×8 = 40/48;   7/8 = 7×6/8×6 = 42/48

Vì 40/48 < 42/48 nên 5/6 < 7/8

c) Quy đồng mẫu số hai phânsố 2/5 và 3/10

2/5 = 2×2/5×2 = 4/10; giữ nguyên 3/10

Vì 4/10>3/10 nên 2/5 > 3/10


Bài 2. Rút gọn rồi so sánh hai phânsố:

a) 6/10 và 4/5;                                 b) 3/4 và 6/12

HD: a) Rút gọn hai phân.số 6/10 và 4/5

6/10 = 6:2/10:2=3/5; Giữ nguyên 4/5

Vì 3/5 <4/5 nên 6/10 <4/5

b) Rút gọn hai phân.số 3/4 và 6/12

6/12 = 6:3/12:3 = 2/4; Giữ nguyên 3/4

Vì 3/4 > 2/4 nên 3/4 > 6/12


Bài 3 trang 122: Mai ăn 3/8 cái bánh, Hoa ăn 2/5 cái bánh đó. Ai ăn nhiều bánh hơn?

Bài toán đưa về So sanh 2 phân số 3/8 và 2/5. Vậy ta đưa 2 phânsố về cùng 1 mẫu để dễ so sánh như sau:

Ta có:  3/8 = 3×5/8×5 = 15/40;         2/5 = 2×8/5×8 = 16/40

Mai ăn 3/8 cái bánh tức là ăn 15/40 cái bánh

Hoa ăn 2/5 cái bánh tức là ăn 16/40 cáu bánh

Vì 16/40 > 15/40 nên Hoa ăn nhiều bánh hơn Mai.

Nguồn Dethikiemtra.com