Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Luyện từ và câu – Tuần 14 trang 71 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: Các sự vật được so sánh với nhau về những điểm nào ? Viết nội dung trả lời vào bảng sau

CHIA SẺ
Luyện từ và câu – Tuần 14: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 71. Gạch dưới các từ chỉ đặc điểm trong những câu thơ sau; Các sự vật được so sánh với nhau về những điểm nào ? Viết nội dung trả lời vào bảng sau…

1: Gạch dưới các từ chỉ đặc điểm trong những câu thơ sau

Em vẽ làng xóm

Tre xanh, lúa xanh

Sông máng lượn quanh

Một dòng xanh mát

Trời mây bát ngát

Xanh ngát mùa thu.

2: a) Gạch dưới tên những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ sau

a. Tiếng suối trong như tiếng hát xa.

    Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.

b. Rồi đến chị rất thương

    Rồi đến em rất thảo

    Ông hiền như hạt gạo

    Bà hiền như suối trong.

c. Cam Xã Đoài mọng nước

   Giọt vàng như mật ong.

b) Các sự vật được so sánh với nhau về những điểm nào ? Viết nội dung trả lời vào bảng sau

Sự vật A

Đặc điểm

Từ so sánh

Quảng cáo

Sự vật B

a………….

trong

 ………

 ………

b…………

 ………

 ………

 ………

c………….

 ………

 ………

 ………

3: In đậm dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “Ai (con gì, cái gì) ?”. Gạch một gạch (-) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “ Thế nào ?”

a)   Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm.

b)   Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê.

c)   Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người.

Quảng cáo

1: Gạch dưới các từ chỉ đặc điểm trong những câu thơ sau

Em vẽ làng xóm

Tre xanh, lúa xanh

Sông máng lượn quanh

Một dòng xanh mát

Trời mây bát ngát

Xanh ngắt mùa thu.

2: a) Gạch dưới tên những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ sau

a. Tiếng suối trong như tiếng hát xa.

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.

b. Rồi đến chị rất thương

Rồi đến em rất thảo

Ông hiền như hạt gạo

Bà hiền như suối trong.

c. Cam Xã Đoài mọng nước

Giọt vàng như mật ong.

b)

Sự vật A

Đặc điểm

Từ so sánh

Sự vật B

a. Tiếng suối

trong

như

tiếng hát

b. Ông

    Bà

hiền

hiền

như

như

hạt gạo

suối trong

c.Cam Xã Đoài

mọng nước

như

mật ong

3: In đậm dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “Ai (con gì, cái gì) ?”. Gạch một gạch (-) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “ Thế nào ?”

a)   Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm.

b)   Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê.

c)   Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người.