Trang Chủ Lớp 3 Đề thi học kì 1 lớp 3

KCSL môn Toán lớp 3 cuối kì 1: Lớp 3A xếp thành 6 hàng, mỗi hàng có 7 bạn. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?

CHIA SẺ
Lớp 3A xếp thành 6 hàng, mỗi hàng có 7 bạn. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?; Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống … trong KCSL môn Toán lớp 3 cuối kì 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) \(6 \times 8 + 15 = 53\) ☐

b) \(12 \times 4 + 5 = 53\) ☐

c) \(23 \times 3 – 9 = 60\) ☐

d) \(12 \times 6 – 9 = 60\) ☐

2.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Lớp 3A xếp thành 6 hàng, mỗi hàng có 7 bạn. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?

A) 36 học sinh

B) 40 học sinh

C) 42 học sinh

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) \(12 \times 3 > 12 + 12 + 12 + 12\) ☐

b) \(12 \times 3 = 12 + 12 + 12 + 12\) ☐

c) \(12 \times 3 < 12 + 12 + 12 + 12\) ☐

4. Viết số thích hợp vào ô trống

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

Giá trị \(x\) của biểu thức\(x:4 = 25\) là:

80    ☐              90  ☐

100  ☐            110  ☐

6. Đặt tính rồi tính

a) \(34 \times 2\)                      b) \(21 \times 4\)

c) \(15 \times 6\)                      d) \(12 \times 6\)

7. Tìm \(x\)

a) \(x – 142 = 16 \times 3\)

b) \(x + 245 = 708 – 189\)

8. Có 6 bao gạo và 7 bao ngô. Mỗi bao nặng 50kg. Hỏi có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và ngô (giải bằng hai cách)

9. Điền số thích hợp vào ô trống.

1.0. Một năm có 12 tháng. Hỏi 5 năm có bao nhiêu tháng?


1. a) S                 b) Đ

c) Đ                 d) S

2.C) 42 học sinh

3. a) S                 b) S                 c) Đ

4. Viết số thích hợp vào ô trống

 

5. S            S            Đ            Đ

6. \(\begin{array}{*{20}{c}} \times \\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{34}\\{\underline {^{}\,\,2} }\\{68}\end{array}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\begin{array}{*{20}{c}} \times \\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{21}\\{\underline {^{}\,\,4} }\\{84}\end{array}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\begin{array}{*{20}{c}} \times \\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{15}\\{\underline {^{}\,\,6} }\\{90}\end{array}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\begin{array}{*{20}{c}} \times \\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{12}\\{\underline {^{}\,\,6} }\\{72}\end{array}\,\)

7. a) \(\begin{array}{l}x – 142 = 16 \times 3\\x – 142 = 48\\x = 48 + 142\\x = 190\end{array}\)

b) \(\begin{array}{l}x + 245 = 708 – 189\\x + 245 = 519\\x = 519 – 245\\x = 274\end{array}\)

8. Có 6 bao gạo và 7 bao ngô. Mỗi bao nặng 50kg. Hỏi có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và ngô (giải bằng hai cách)

Cách 1:

6 bao gạo nặng số ki-lô-gam là:

\(6 \times 50 = 300\) (kg)

7 bao ngô nặng số ki-lô-gam là:

\(7 \times 50 = 350\) (kg)

Có tất cả số ki-lô-gam gạo và ngô là:

\(300 + 350 = 650\) (kg)

Đáp số: 650 kg

Cách 2:

Tổng số bao gạo và bao ngô là:

\(6 + 7 = 13\) (bao)

Mỗi bap gạo và bao ngô đều nặng 50kg. Có tất cả số ki-lô-gam gạo và ngô là:

\(13 \times 50 = 650\) (kg)

Đáp số: 650 (kg)

9. Điền số thích hợp vào ô trống.

1.0. 5 năm có số tháng là:

\(12 \times 5 = 60\) (tháng)

Đáp số: 60 tháng