Trang Chủ Lớp 3 Đề kiểm tra lớp 3

Phần 3: Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 toán (Đề số 7,8,9)

CHIA SẺ

Phần 3 này, các em tham khảo thêm 03 (Đề số 7,8,9) đề trong bộ đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 Toán dưới đây.

Đề số 7:

Bài 1( 2 điểm): Đặt tính rồi tính

2547 : 3                        37655 : 5

4507: 7                         3385 : 4

Bài 2( 2 điểm): Điền vào chỗ chấm

1/4 của 44kg = ……..kg

1/4 của 84 cm = ……..cm

1/3 của 36 dm = ……dm

1/9 của 63 l = …….l

Bài 3( 2 điểm): Viết thêm số 9 vào bên phải một số tự nhiên ta được số mới hơn số cũ 279 đơn vị. Tìm số tự nhiên đó.

Bài 4( 3điểm): Có 2 bao gạo. Bao thứ nhất nặng 10kg. Bao thứ hai nặng gấp 3 lần bao thứ nhất. Hỏi cả 2 bao nặng bao nhiêu kg?

Bài 5( 1điểm) : 1/3 đoạn AB dài 2cm. Hỏi đoạn AB dài bao nhiêu cm? Vẽ đoạn thẳng AB.


Đề số 8:

Bài 1( 2điểm): Đặt tính rồi tính

3609 : 3             4065 x 7

6049 x 5            4730 : 5

Bài 2( 2điểm)

a. Gấp mỗi số sau đây lên 7 lần: 18 , 29

b. Giảm mỗi số sau đi 7 lần: 77, 63

Bài 3( 2điểm) : Gấp 1 số lên 4 lần rồi giảm tiếp kết quả đI 12 đơn vị  thì được 24. Tìm số đó.

Bài 4( 3điểm): Túi thứ nhất đựng 8 kg gạo bằng 1/3 túi thứ hai. Hỏi túi thứ hai đựng nhiều hơn túi thứ nhất bao nhiêu kg gạo?

Bài 5( 1điểm): Tìm số bị chia, biết số chia là 15, thương là 8 và số dư là số dư lớn nhất.

Bài 6( 1điểm): Để đánh số trang của một quyển sách gồm 50 trang ta phải dùng bao nhiêu chữ số?


Đề số 9:

Bài 1( 2điểm): Đặt tính rồi tính

56 : 3                                      83 x 7                                     59 x 6                                      76 : 4

Bài 2( 2điểm): Không tính kết quả hãy điển dấu ( >, <, =) thích hợp vào ô trống

bai_3

Bài 3( 2điểm) Tìm  n

a. n : 6 = 7 ( dư 3)

b. 85 : n = 9 ( dư 4)

Bài 4( 3điểm): Túi thứ nhất đựng 10 kg gạo. Hỏi cả hai túi đựng bao nhiêu kg gạo?

Bài 5( 1điểm): Để đánh số trang một số báo nhi đồng dày 30 trang ta cần bao nhiêu chữ Số?