Trang Chủ Lớp 3 Bài tập SGK lớp 3

Trừ các số có ba chữ số có nhớ một lần Toán lớp 3 trang 7,8

Giải bài 1,2,3,4 trang 7, Bài 1,2,3, 4,5 trang 8 SGK Toán 3: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) và Luyện tập.

Mục tiêu: Biết cách trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần ở hàng chục hoặc hàng trăm)

1.Đặt tính rồi tính: 541 – 127 = 414; 422 – 114 = 308; 564 – 215 = 349; 783 – 356 = 427; 394 – 237 =157.

Bài1


2. Đặt tính rồi tính: 627 – 443 = 184; 746 – 251 = 495; 516 – 342 = 174; 935 – 551 = 384; 555 – 160 = 395

Bài 2


3. Bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả 335 con tem, trong đó bạn Bình sưu tầm được 128 con tem . Hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem?

Bài3

Bạn Hoa sưu tầm được số tem là:

335 – 128 = 207 ( tem).


4. Giải bài toán theo tóm tắt sau :

Đoạn dây dài : 243 cm

Advertisements (Quảng cáo)

Cắt đi : 27 cm

Còn lại : …cm

Đoạn dây còn lại là :

243 – 27 = 216 (cm)


Phần bài luyện tập:

1.Tính: 567 – 325 = 242; 868 – 528 = 340; 387 – 58 = 329; 100 – 75 = 25

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 1 Luyện tập


2. Đặt tính rồi tính:

a)  542 – 318;                      660 – 251

b)  727 – 272;                      404 – 184

Đáp số: a) 224; 409;        b) 455; 220.


3. Điền vào ô trống:

Số bị trừ 752 621 950
 Số trừ 426 246 215
 Hiệu 125 231
Số bị trừ 752  371 621 950
426 246  390 215
 326 125 231  735

4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Ngày thứ nhất bán: 415 kg gạo

Ngày thứ hai bán : 325 kg gạo

Cả hai ngày bán : … kg gạo ?

Cả hai ngày bán được:

415 + 235 = 740 ( kg)


5. Khối lớp 3 có tất cả 165 học sinh, trong đó có 84 học sinh nữ. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh nam?

Số học sinh nam của khối lớp 3 là :

165 – 84 = 81 ( học sinh)

Advertisements (Quảng cáo)