Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 59 Vở BT Toán 2 tập 1: Có 12 quả trứng, trong đó có 8 quả trứng gà, còn lại là trứng vịt . Hỏi có mấy quả trứng vịt

CHIA SẺ
Bài 50. 12 trừ đi một số: 12 – 8 – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 59 Vở bài tập Toán học 2 tập 1. Tính nhẩm; Có 12 quả trứng, trong đó có 8 quả trứng gà, còn lại là trứng vịt . Hỏi có mấy quả trứng vịt…

1: Tính nhẩm

a)

\(\eqalign{
& 8 + 4 = … \cr
& 4 + 8 = … \cr
& 12 – 8 = … \cr
& 12 – 4 = … \cr} \)                             \(\eqalign{
& 5 + 7 = … \cr
& 7 + 5 = … \cr
& 12 – 5 = … \cr
& 12 – 7 = … \cr} \)

\(\eqalign{
& 9 + 3 = … \cr
& 3 + 9 = … \cr
& 12 – 9 = … \cr
& 12 – 3 = … \cr} \)                              \(\eqalign{
& 6 + 6 = … \cr
& 12 – 6 = … \cr
& 10 + 2 = … \cr
& 12 – 2 = … \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 12 – 2 – 3 = … \cr
& 12 – 5 = … \cr} \)                       \(\eqalign{
& 12 – 2 – 7 = … \cr
& 12 – 9 = … \cr} \)

\(\eqalign{
& 12 – 2 – 4 = … \cr
& 12 – 6 = … \cr} \)

2: Tính

3: Có 12 quả trứng, trong đó có 8 quả trứng gà, còn lại là trứng vịt . Hỏi có mấy quả trứng vịt

4: Số?

BÀI GIẢI

1:

a)

\(\eqalign{
& 8 + 4 = 12 \cr
& 4 + 8 = 12 \cr
& 12 – 8 = 4 \cr
& 12 – 4 = 8 \cr} \)                             \(\eqalign{
& 5 + 7 = 12 \cr
& 7 + 5 = 12 \cr
& 12 – 5 = 7 \cr
& 12 – 7 = 5 \cr} \)

\(\eqalign{
& 9 + 3 = 12 \cr
& 3 + 9 = 12 \cr
& 12 – 9 = 3 \cr
& 12 – 3 = 9 \cr} \)                              \(\eqalign{
& 6 + 6 = 12 \cr
& 12 – 6 = 6 \cr
& 10 + 2 = 12 \cr
& 12 – 2 = 10 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 12 – 2 – 3 = 7 \cr
& 12 – 5 = 7 \cr} \)                       \(\eqalign{
& 12 – 2 – 7 = 3 \cr
& 12 – 9 = 3 \cr} \)

\(\eqalign{
& 12 – 2 – 4 = 6 \cr
& 12 – 6 = 6 \cr} \)

2: 

3: Tóm tắt

Có tất cả: 12 quả trứng

Trứng gà: 8 quả

Trứng vịt: ….quả?

Số quả trứng vịt có là:

12 – 8 = 4 (quả)

Đáp số: 4 quả

4: