Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 29 VBT Toán 2 tập 2: Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành 3 đoạn dài bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài mấy đề-xi-mét ?

CHIA SẺ
Bài 112. Luyện tập – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 29 Vở bài tập Toán 2 tập 2. Số; Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành 3 đoạn dài bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài mấy đề-xi-mét ?…

1: Số ?

Thừa số Thừa số Tích
2 7
3 5
2 16
3 12
3 7
2 8
2 10
3 15

2: Tìm x

\(\eqalign{  & a)x + 2 = 8  \cr  & ………  \cr  & ……… \cr} \)                \(\eqalign{  & x \times 2 = 8  \cr  & ………  \cr  & ……… \cr} \)

 \(\eqalign{  & b)x + 3 = 12  \cr  & ………  \cr  & ……… \cr} \)              \(\eqalign{  & x \times 3 = 12  \cr  & ………  \cr  & ……… \cr} \)

\(\eqalign{  & c)3 + x = 27  \cr  & ………  \cr  & ……… \cr} \)               \(\eqalign{  & 3 \times x = 27  \cr  & ………  \cr  & ……… \cr} \)

3: Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành 3 đoạn dài bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài mấy đề-xi-mét ?

      Bài giải

…………

4: Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành các đoạn, mỗi đoạn dài 2dm. Hỏi cắt được thành mấy đoạn như thế ?

     Bài giải

………….

Giải

1: Số ?

Thừa số Thừa số Tích
2 7 14
3 5 15
2 8 16
 4 3 12
3 7 21
2 4 8
 5 2 10
3  5 15

2: Tìm x

\(\eqalign{  & a)x + 2 = 8  \cr  & x = 8 – 2  \cr  & x = 6 \cr} \)                     \(\eqalign{  & x \times 2 = 8  \cr  & x = 8:2  \cr  & x = 4 \cr} \)

 \(\eqalign{  & b)x + 3 = 12  \cr  & x = 12 – 3  \cr  & x = 9 \cr} \)                     \(\eqalign{  & x \times 3 = 12  \cr  & x = 12:3  \cr  & x = 4 \cr} \)

\(\eqalign{  & c)3 + x = 27  \cr  & x = 27 – 3  \cr  & x = 24 \cr} \)                  \(\eqalign{  & 3 \times x = 27  \cr  & x = 27:3  \cr  & x = 9 \cr} \)

3: Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành 3 đoạn dài bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài mấy đề-xi-mét ?

Tóm tắt

Sợi dây

 

Bài giải

Một đoạn dây dài là :

\(6:2 = 3\) (dm)

                  Đáp số : 3dm

4: Một sợi dây thép dài 6dm được cắt thành các đoạn, mỗi đoạn dài 2dm. Hỏi cắt được thành mấy đoạn như thế?

Tóm tắt

Bài giải

Sợi dây cắt thành số đoạn là

\(6:2 = 3\) (đoạn)

                                    Đáp số : 3 đoạn