Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 17 VBT Toán 2 tập 1: Trong vườn có 9 cây cam, mẹ trồng thêm 8 cây cam nữa. Hỏi trong vườn đó có tất cả bao nhiêu cây cam?

CHIA SẺ
Bài 14. 9 cộng với một số: 9 + 5 – SBT Toán lớp 2: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập Toán 2 tập 1. Tính nhẩm; Trong vườn có 9 cây cam, mẹ trồng thêm 8 cây cam nữa. Hỏi trong vườn đó có tất cả bao nhiêu cây cam?…

1: a) Tính nhẩm

9 + 2 = …                  9 + 4 = …                  9 + 5 = …

2 + 9 = …                  4+ 9 = …                   5 + 9 = …

9 + 6 =…                   9 + 8 =…

6 + 9 =…                   8 + 9 =…

b) Viết tiếp vào chỗ chấm

Trong phép cộng, khi đổi chỗ các số hạng thì tổng……….

2: Tính

3: Số?

4: Trong vườn có 9 cây cam, mẹ trồng thêm 8 cây cam nữa. Hỏi trong vườn đó có tất cả bao nhiêu cây cam?

BÀI GIẢI

1: a) 

9 + 2 = 11          9 + 4 = 13          9 + 5 = 14

9 + 6 = 15          9 + 8 = 17          2 + 9 = 11

4+ 9 = 13           5 + 9 = 14          6 + 9 = 15

8 + 9 = 17

b) Trong phép cộng, khi đổi chỗ các số hạng thì tổng không thay đổi

2: 

3: 

4: Có: 9 cây cam

Trồng thêm: 8 cây cam

Tất cả: …? cây cam

Bài giải

Số cây cam có trong vườn là:

      9 + 8 = 17 (cây)

              Đáp số: 17 cây.