Trang Chủ Vở bài tập lớp 2 VBT Tiếng Việt lớp 2

Chính tả – Tuần 19 trang 4 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: Lặng lẽ, nặng nề

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 19: SBT Tiếng Việt lớp 2 – Trang 4. Viết tên vật trong mỗi tranh; Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: Lặng lẽ, nặng nề…

(1): Viết tên vật trong mỗi tranh 

a) Có chữ l hoặc chữ n

 

1…………………..

2…………………..

3…………………..

4…………………..

b) Có dấu hỏi hoặc dấu ngã

 

1…………………..

2. …………………

3…………………..

4…………………..

(2): Chọn chữ trong ngoặc đdn điền vào chỗ trống 

(1): Viết tên các vật trong tranh

a) Có chữ l hoặc chữ n

 1. lá                    2. len                   3. na                4. nón

b) Có dấu hỏi hoặc dấu ngã

5. tủ              6. gỗ                  7. cửa sổ              8. muỗi

(2): Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống