Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - KNTT

Unit 2. In the backyard – Lesson 2 trang 10 Tiếng Anh lớp 2

Hướng dẫn giải Lesson 2 Unit 2. In the backyard trang 10 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

3. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

 

K, k, kite.

(K, k, cánh diều.)

He’s flying a kite.

(Anh ấy đang thả diều.)

K, k, bike.

(K, k, xe đạp.)

He’s riding a bike.

(Anh ấy đang đi xe đạp.)

Advertisements (Quảng cáo)

K, k, kitten.

(K, k, mèo con.)

She’s playing with a kitten.

(Cô ấy đang chơi với một con mèo con.)

4. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

 

Advertisements (Quảng cáo)

1. I have a bike.

(Mình có một chiếc xe đạp.)

2. I have a kitten.

(Mình có một con mèo con.)

Task 5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

– bike

Kite, kite

Kitten, kitten

Từ vựng

1. bike” xe đạp” /baɪk/”

2. kitten” mèo con” /ˈkɪtn/”

3. kite” con diều, cánh diều” /kaɪt/”

Advertisements (Quảng cáo)