Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - KNTT

Hướng dẫn giải Fun time 1 Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 12, 13 SGK Tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức: Fun time 1 Tiếng Anh 2

1. Find and circle the words. Then say.

(Tìm và khoanh tròn từ. Nói)

a. pizza: bánh pizza

b. kitten: mèo con

c. popcorn: bỏng ngô

d. bike: xe đạp

2. Let’s play.

(Cùng chơi nào.)

– Stand up!: Đứng lên!

– Sit down!: Ngồi xuống!

3. Look, read and write. Then say aloud.

(Nhìn, đọc và viết. Rồi nói to.)

Advertisements (Quảng cáo)

1. The pizza is yummy.

(Bánh pizza thật ngon.)

 

2. A: Is he flying a kite?

(Anh ấy đang thả diều à?)

B: Yes, he is.

Advertisements (Quảng cáo)

(Đúng vậy.)

 A: Is she riding a bike?

(Cô ấy đang đi xe đạp à?)

B: Yes, she is.

(Đúng vậy.)

4. The pasta is yummy.

(Mì ống ngon.)

4. Let’s play.

(Cùng chơi nào.)

Từ vựng

1. bike” xe đạp” /baɪk/”

2. kitten” mèo con” /ˈkɪtn/”

3. kite” con diều, cánh diều” /kaɪt/”

4. yard” sân” /jɑːd/”

5. riding” đạp xe” /raɪding/”

6. flying” thả diều” /flaɪng/”

7. pizza” bánh pi za” /ˈpiːtsə/”

8. popcorn” bỏng ngô” /ˈpɒpkɔːn/”

9. pasta” mỳ ống” /ˈpæstə/”

10. yummy” ngon” /ˈjʌmi/”

Advertisements (Quảng cáo)