Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - KNTT

Giải Lesson 3 Unit 2 In the backyard Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải Lesson 3 Unit 2. In the backyard trang 11 SGK Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

 

1. Is she flying a kite? – Yes, she is.

(Cô ấy đang thả diều phải không? – Vâng, đúng vậy.)

2. Is he flying a kite? – No, he isn’t.

(Anh ấy đang thả diều nhỉ ? – Không, không phải vậy.)

7. Let’s talk.

(Chúng ta cùng nói.)

1. Is he flying a kite? – Yes, he is.

(Anh ấy đang thả diều à? – Đúng vậy.)

2. Is she playing with a dog? – No, she isn’t.

Advertisements (Quảng cáo)

(Cô ấy đang chơi với một con chó nhỉ ? – Không, không phải vậy.)

3. Is he riding a bike? – Yes, he is.

(Anh ấy đang đi xe đạp phải không? – Đúng rồi.)

8. Let’s sing.

(Chúng ta cùng hát.)

Where’s Kate?

Advertisements (Quảng cáo)

(Kate ở đâu?)

She’s in the yard.

(Cô ấy đang ở trong sân.)

Is she riding a bike?

(Cô ấy đang đi xe đạp phải không?)

Yes, she is. Yes, she is.

(Vâng, đúng vậy. Vâng, đúng vậy.)

Where’s Ken?

(Ken ở đâu?)

He’s in the yard.

(Anh ấy đang ở trong sân.)

Is he riding a bike?

(Anh ấy đang đi xe đạp à?)

No, he isn’t. No, he isn’t.

(Không, không phải vậy. Không, không phải vậy.)

Từ vựng

1. bike” xe đạp” /baɪk/”

2. kitten” mèo con” /ˈkɪtn/”

3. kite” con diều, cánh diều” /kaɪt/”

4. yard” sân” /jɑːd/”

5. ríding” đạp xe” /raɪding/”

6. flying” thả diều” /flaɪng/”

Advertisements (Quảng cáo)