Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - KNTT

Giải bài Lesson 2 Unit 3 SGK Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài 3, 4, 5 trang 15 SGK Tiếng Anh lớp 2: Lesson 2 Unit 3. At the seaside – Tiếng Anh 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

3. Listen and chant.

(Nghe và nói.) 

 

S, s, sea.

S, s, sail.

S, s, sand.

I can see the sea.

I can see the sail.

I can see the sand

At the seaside.

Tạm dịch:

S, s, biển.

Advertisements (Quảng cáo)

S, s, buồm.

S, s, cát.

Tôi có thể nhìn thấy biển.

Tôi có thể nhìn thấy cánh buồm.

Tôi có thể nhìn thấy cát

Ở bên bờ biển.

 4. Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu ✓.

Advertisements (Quảng cáo)

 

1. a. I can see a sail.

(Tôi có thể nhìn thấy con thuyền.)

2. b. I can see the sand.

(Tôi có thể nhìn thấy bãi cát.)

5. Look and write.

(Nhìn và viết.)

– Sea, sea

– Sail, sail

– Sand, sand

Từ vựng

1. sail” đi du thuyền” /seɪl/”

2. sea” biển” /siː/”

3. sand” cát” /sænd/”

4. see” nhìn, nhìn thấy” /siː/”

Advertisements (Quảng cáo)