Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 SGK Toán 2: Bài luyện tập chung

CHIA SẺ
Bài luyện tập chung. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 75 SGK Toán 2.Tính nhẩm; Đặt tính rồi tính:

Bài 1. Tính nhẩm:

16 – 7 =                     12 – 6 =                  10 – 8 =                    13 – 6 =

11 – 7 =                     13 – 7 =                  17 – 8 =                    15 – 7 =

14 – 8 =                     15 – 6 =                  11 – 4 =                    12 – 3 =

16 – 7 = 9                    12 – 6 = 6                 10 – 8 = 2                   13 – 6 = 7

11 – 7 = 4                    13 – 7 = 6                 17 – 8 = 9                   15 – 7 = 8

14 – 8 = 6                    15 – 6 = 9                 11 – 4 = 7                   12 – 3 = 9

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 32 – 25;                     61 – 19;                        44 – 8.

b) 53 – 29;                     94 – 57;                        30 – 6.

Bài 3. Tính:

42 – 12 – 8 =                   36 + 14 – 28 =

58 – 24 – 6 =                   72 – 36 + 24 =

42 – 12 – 8 = 22                   36 + 14 – 28 = 22

58 – 24 – 6 = 28                   72 – 36 + 24 = 60

Bài 4: Tìm x: 

a) x + 14 = 40;                 b) x – 22 = 38;                  c) 52 – x = 17

a) x + 14 = 40;                         b) x – 22 = 38;

    x         = 40 – 14                       x         = 38 + 22

    x         = 26                              x         = 60

c) 52 – x = 17

           x = 52 – 17

           x = 35

Bài 5: Băng giấy màu đỏ dài 65cm, băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ 17cm. Hỏi băng giấy màu xanh dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Băng giấy màu xanh dài là

65 – 17 = 48 (cm)

Đáp số: 48cm