Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 Toán 2: Bài luyện tập

CHIA SẺ
Bài luyện tập. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 SGK Toán 2. Viết (theo mẫu); Bài luyện tập

Bài 1: Viết (theo mẫu):

Bài 2: Số ?

a) 400; 500; …;…; 800; 900;…

b) 910; 920; 930;…; …; …; 970;…;990;…

c)212; 213; 214;…;…;217; 218;…;…;…;

c) 693; 694; …;…;…;701.

Bài 3: >; <; =

543…590                                          342…432

670…676                                          987…897

699…701                                          695…600 + 95

Bài 4: Viết các số 875, 1000, 299, 420 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 5: Xếp 4 hình tam giác thành hình tứ giác (xem hình vẽ):

Bài 1:

Bài 2: 

a) 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

b) 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000

c) 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221

d) 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701

Bài 3:

543 < 590                                          342 < 432

670 < 676                                          987 > 897

699 < 701                                          695 = 600 + 95

Bài 4: Viết các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

299, 420, 875, 1000

Bài 5: Có thể xếp hình như sau: