Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Family & Friends Special Grade 2 (Lớp 2)

Lesson Two Unit starter – Family & Friends Special Edittion Grade 2: Listen and sing your name.

Unit Starter: Hello! – Family & Friends Special Edittion Grade 2. Giải bài tập Lesson Two Unit starter – Family & Friends Special Edittion Grade 2. Listen and sing your name.

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Ask and answer.

A. Hello. What’s your name?

B. My name’s Hoa. What’s your name?

A. My name’s Minh.

3. Listen and sing your name.

Click here to listen

Script:

Advertisements (Quảng cáo)

Hello, hello!

Hello, hello,

How are you?

I’m fine, thank you.

I’m fine, thank you.

Hello, hello,

What’s your name?

Advertisements (Quảng cáo)

My name’s _____.

That’s my name.

Goodbye, goodbye,

Goodbye to you …

Dịch:

Xin chào, xin chào!

Xin chào, xin chào,

Bạn có khỏe không?

Tôi khỏe, cảm ơn bạn,

Tôi khỏe, cảm ơn bạn.

Xin chào, xin chào,

Bạn tên là gì?

Tôi tên là _____.

Đó là tên của tôi.

Tạm biệt, tạm biệt

Tạm biệt bạn …

Advertisements (Quảng cáo)