Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Family & Friends Special Grade 2 (Lớp 2)

Lesson Three: Song Unit 2: He’s hero! – Family & Friends Special Edittion Grade 2: Listen and sing.

Unit 4: He’s Hero! – Family & Friends Special Edittion Grade 2. Giải bài tập Lesson Three: Song Unit 2 – Family & Friends Special Edittion Grade 2. Listen and sing.

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

doctor: bác sĩ

police officer: công an

farmer: người nông dân

2. Listen and sing.

Click here to listen

3. Sing and do.

Advertisements (Quảng cáo)

Script:

Two kind doctors

Two kind doctors

Meet in a lane.

Hello, hello,

What’s your name?

How are you?

Advertisements (Quảng cáo)

How are you?

How are you, again?

Two kind police officers …

Two kind farmers …

Two kind teachers …

Two kind students …

Dịch:

Hai  bác sĩ

Hai bác sĩ

Gặp nhau trên 1 máy bay

Xin chào, xin chào.

Bạn tên là gì?

Bạn khỏe không?

Bạn khỏe không?

Bạn khỏe không?

Hai cảnh sát gặp nhau…

Hai nông dân …

Hai cô giáo …

Hai học sinh …

Advertisements (Quảng cáo)