Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Family & Friends Special Grade 2 (Lớp 2)

Lesson One: Words Unit 7 – Family & Friends Special Edittion Grade 2: Listen and read.

Unit 7: Are These His Pants? – Family & Friends Special Edittion Grade 2. Giải bài tập Lesson One: Words Unit 7 – Family & Friends Special Edittion Grade 2. Listen and read.

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

2. Listen and chant.

Click here to listen

Script:

dress: váy

socks: tất / vớ

T-shirt: áo phông

Advertisements (Quảng cáo)

pants: quần dài

shorts: quần sooc

3. Listen and read.

Click here to listen

Advertisements (Quảng cáo)

Script:

1. A. Help! The clothes! Look, this is Rosy’s dress.

B. Are these her shocks?

A. Yes, they are.

2. A. Is this Billy’s T-shirt?

B. Yes, it is. Put it in here.

3. Are these his pants?

4. No, they aren’t his pants. They’re my shorts!

Dịch:

1. A. Giúp với! Quần áo! Nhìn này, đây là váy của Rosy.

B. Tất của em ấy phải không?

A. Đúng vậy.

2. A. Đây là áo phông của Billy phải không?

B. Đúng vậy. Đặt nó vào đây.

3. Đây là quần của em ấy phải không?

4. Không, chúng không phải quần của của em ấy. Chúng là quần sooc của tôi!

Advertisements (Quảng cáo)