Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương I Phần tiến hóa: Khi nói về các bằng chứng tiến hóa, phát biểu nào sau đây là đúng?

Khi nói về các bằng chứng tiến hóa, phát biểu nào sau đây là đúng?; Ở chi dưới của loài động vật có xương sống có các xương phân bố theo thứ tự từ trong ra ngoài là … trong Kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương I Phần tiến hóa. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Ở chi dưới của loài động vật có xương sống có các xương phân bố theo thứ tự từ trong ra ngoài là:   

A. Xương ngón, xương bàn, các xương cổ, xương cẳng và xương cánh

B. Xương cánh, xương cẳng, các xương cổ, xương bàn và xương ngón

 C. Xương cẳng, xương cánh, các xương cổ, xương bàn và xương ngón

D. Xương bàn, xương ngón, các xương cổ, xương cẳng và xương cánh

E. Các xương cổ, xương bàn, xương ngón, xương cẳng và xương cánh

2. Khi nói về các bằng chứng tiến hóa, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đồng vì chúng được bắt nguồn từ một cơ quan ở một loài tổ tiên nhưng nay không còn chức năng hoặc chức năng bị tiêu giảm.

B. Những cơ quan thực hiện các chức năng như nhau nhưng không được bắt nguồn từ một nguồn gốc được gọi là cơ quan tương đồng.

C. Các loài động vật có xương sống có các đặc điểm ở giai đoạn trưởng thành rất khác nhau thì không thể có các giai đoạn phát triển phôi giống nhau.

D. Những cơ quan ở các loài khác nhau được bắt nguồn từ một cơ quan ở loài tổ tiên, mặc dù hiện tại các cơ quan này có thể thực hiện các chức năng rất khác nhau được gọi là cơ quan tương tự.

3. Cánh chim tương đồng với cơ quan nào sau đây?

A. Cánh dơi                B. Vây cá chép                         C. Cánh bướm           D. Cánh ong

4. Cho những ví dụ sau: 

(1) Cánh dơi và cánh côn trùng.                     (2) Vây ngực của cá voi và cánh dơi

(3) Mang cá và mang tôm                                (4) Chi trước của thú và tay nguời

Những ví dụ về cơ quan tương đồng là:

A. (1) và(3)                 B. (1) và (4)                  C. (1) và (2)                D. (2) và (4)

5. Hiện nay có một số bằng chúng chứng tỏ: Trong lịch sử phát sinh sự sống trên Trái Đất, phân tử được dùng làm vật chất di truyền (lưu giữ thông tin di truyền) đầu tiên là: 

A. ADN và sau đó là ARN                              B. ARN và sau đó là ADN

C. protein và sau đó là ADN                                      D. protein và sau đó là ARN

6. Cho các phát biểu sau:

(1) Cơ quan tương đồng là những cơ quan nằm ở các vị trí tương ứng trên cơ thể.

(2)   Cơ quan tương tự phản ánh sự tiến hóa phân li.

Advertisements (Quảng cáo)

(3)   Cánh sâu bọ và cánh dơi là hai cơ quan tương tự.

(4)   Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hóa đồng quy.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1                             B. 3                             C. 2                             D. 4

7. Khi nói về cơ quan tương đồng, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau.

B. Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hóa đồng quy.

C. Chân chuột chũi và  chân dế chũi là hai cơ quan tương đồng

D. Cơ quan tương đồng là bằng chứng gián tiếp phản ánh nguồn gốc chung giữa các loài.

8. Cho các bằng chứng sinh học sau:

(1)   Các loài sinh vật đều dùng chung một mã di truyền.

(2)   ADN của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ 4 loại nucleotit.

(3)   Protein của các loài đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.

(4)   Các cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào.

 Số bằng chứng sinh học phân tử là?

A. 1                             B. 3                             C. 2                             D. 4

Advertisements (Quảng cáo)

9. Cơ quan nào dưới đây được xem là cơ quan tương tự?

A. Cánh dơi và cánh côn trùng.

B. Ruột thừa ở người .

C. Vây ngực của cá voi và cánh tay người.

D. Gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan.

1.0: Cấu tạo khác nhau của các cơ quan tương đồng là do?

A. Chọn lọc tự nhiên tác động theo nhiều hướng khác nhau

B. Chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng sống trong các điều kiện giống nhau

C. Chúng thực hiện các chức năng khác nhau

D. Sự tiến hóa trong quá trình phát triển loài

1.1: Cho các phát biểu sau:

(1)   Những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhận chức năng giống nhau được gọi là cơ quan tương tự.

(2)   Cơ quan thoái hóa là bằng chứng trực tiếp chứng minh các đặc điểm trên cơ thể sinh vật bị thay đổi khi môi trường bị thay đổi.

(3)  Gai cây hoa hồng và gai cây xương rồng là hai cơ quan tương tự.

(4)  Cơ quan tương đồng là bằng chứng gián tiếp phản ánh nguồn gốc chung giữa các loài.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1                             B. 3                             C. 2                             D. 4

1.2: Bằng chứng nào dưới đây phản ánh sự tiến hóa phân li?

A. Gai cây hoàng liên và gai cây hoa hồng                B. Ruột thừa ở người và manh tràng ở thỏ

C. Chân chuột chũi và chân dế chũi                           D. Chi trước của người và cánh của dơi

1.3: Cho các nhận định sau:

(1) Ruột thừa ở người là cơ quan thoái hóa.

(2) Bằng chứng quan trọng nhất để chứng minh quan hệ họ hàng gần giũ giữa người và các loài thuộc bộ linh trưởng là các loài đều dùng chung mã di truyền.

(3) Cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đồng.

(4) Những loài có quan hệ họ hàng càng gần gũi thì trình tự các axit amin hay trình tự các nucleotit càng khác xa nhau và ngược lại.

(5) Cơ quan tương tự là những cơ quan có hình thái, cấu tạo tương tự nhau nhưng thực hiện các chức năng khác nhau.

(6) Bằng chứng địa lí sinh vật học là bằng chứng chứng minh nguồn gốc thống nhất giữa các loài.

Có bao nhiêu nhận định đúng?

A. 6                             B. 4                             C. 2                             D. 1

1.4: Cho các cặp cơ quan sau:
– (1) Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.
– (2) Cánh dơi và chi trước của ngựa.
– (3) Gai xương rồng và lá cây lúa.
– (4) Cánh bướm và cánh chim.
Các cặp cơ quan tương đồng là:

A. (1), (3), (4).             B. (1), (2), (4).             C. (2), (3), (4).                         D. (1), (2), (3).

1.5: Cho các bằng chứng tiến hoá sau: 
(1) Tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một bộ mã di truyền.
(2) Sự tương đồng về những đặc điểm giải phẫu giữa các loài.
(3) ADN của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.
(4) Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ tế bào.
Những bằng chứng sinh học phân tử là:

A. (2) và (3)                B. (1) và (3).                C. (2) và (4).                D. (1) và (2).


1 2 3 4 5
B D A B D
6 7 8 9 10
C D D A C
11 12 13 14 15
B D C D B

Advertisements (Quảng cáo)