Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương IV có đáp án: Ưu điểm chính của lai tế bào soma so với lai hữu tính là gì?

Ưu điểm chính của lai tế bào soma so với lai hữu tính là gì?; Điều nào sau đây là không đúng với phương pháp cấy truyền phôi? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương IV có đáp án. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1.: Trong chọn giống, để tạo ra giống mới mang đặc điểm của hai loài, người ta áp dụng phương pháp:

A. lai khác dòng.               B. lai tế bào soma.

C. lai tế bào sinh dục.        D. lai thuận nghịch

2. Ưu điểm chính của lai tế bào soma so với lai hữu tính là:

A. tổ hợp thông tin di truyền của 2 loài khác xa nhau.

B. tạo ưu thế lai ở F1 .

C. khắc phục được hiện tượng thoái hoá do lai gần.

D. khắc phuc hiện tượng bất thụ do lai xa.

3. Điểm giống nhau giữa lai tế bào và lai hữu tính là:

A. tạo ra cây dị đa bội.

B. cây lai có bộ NST dạng song nhị bội không cần đa bội hoá.

C. có quá trình kết hợp các giao tử.

D. dễ thực hiện cho kết quả tốt

4. Điều nào sau đây là không đúng với phương pháp cấy truyền phôi?

A. Biến đổi thành phần cuả phôi theo hướng có lợi cho con người.

B. Tạo ra nhiều sinh vật có KG giống nhau.

C. Phối hợp nhiều phôi thành thể khảm.

D. Tách phôi ra nhiều phần, nhiều phần kết hợp lại thành một phôi riêng biệt.

5. Trong nhân bản vô tính ở động vật, cừu Dolly sinh ra có kiểu hình giống hệt kiểu hình của

Advertisements (Quảng cáo)

A. cừu bố hoặc mẹ.                                         B. cừu cho tế bào trứng.

C. cừu cho tế bào tuyến vú.                            D. cừu mang thai hộ.

6. Để hai tế bào sinh dưỡng ở thực vật dung hợp thành một tế bào thống nhất, điều quan trọng đầu tiên là:

A. nuôi cấy trong môi trường thích hợp.           B. dùng hormone thích hợp để dung hợp.

C. loại bỏ thành tế bào.                                     D. dùng xung điện cao áp để kích thích.

7. Tế bào trần là

A. tế bào đã loại bỏ thành cellulose                          B. tế bào mang ADN tái tổ hợp.

C. một loại tế bào nhân sơ có ADN dạng trần.         D. một loại tế bào đa nhân không màng.

8. Ý nào không đúng với vai trò của nhân giống vô tính trong ống nghiệm (vi nhân giống) ở cây trồng?

A. Tạo ra giống mới.

B. Tạo ra số lượng cây trồng lớn trong một thời gian ngắn, đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

C. Bảo tồn một số nguồn gene thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

D. Tiết kiệm được diện tích sản xuất giống.

9. Phương pháp nào sau đây dùng để nhân bản những cá thể động vật quý hiếm?

Advertisements (Quảng cáo)

A. Lai tế bào sinh dưỡng.                  B. Lai hữu tính.

C. Cấy truyền phôi, lai hữu tính.        D. Nhân bản vô tính, cấy truyền phôi.

1.0: Trong phương pháp lai chọn giống thực vật, nguồn nguyên liệu của lai tế bào soma là:

A. hạt phấn (n).                B. noãn (n).

C. tế bào sinh noãn.        D. hai tế bào 2n của hai loài khác nhau.

1.1: Việc ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo có kết quả:

A. tạo ra những mô, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.           B. chỉ tạo được cơ quan.

C. chỉ tạo được cơ thể hoàn chỉnh.                                                     D. chỉ tạo được mô.

1.2: Phương pháp nuôi cấy mô và tế bào dựa trên cơ sở tế bào học là:

A. Sự nhân đôi và phân li đồng đều của NST trong giảm phân.

B. Sự nhân đôi và phân li đồng đều của NST trong nguyên phân.

C. Sự nhân đôi và phân li đồng đều của NST trong trực phân.

D. Sự nhân đôi và phân li không đồng đều của NST trong nguyên phân.

13: Khi nói về quy trình nuôi cấy hạt phấn, phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Các hạt phấn có thể mọc trên môi trường nuôi cấy nhân tạo để tạo thành các dòng tế bào đơn bội.

B. Dòng tế bào đơn bội được xử lí hoá chất (colchicine) gây lưỡng bội hoá tạo nên dòng tế bào lưỡng bội.

C. Giống được tạo ra từ phương pháp này có KG dị hợp, thể hiện ưu thế lai cao nhất.

D. Sự lưỡng bội  hoá các dòng tế bào đơn bội sẽ tạo ra được các dòng lưỡng bội thuần chủng.

1.4: Trong tạo giống bằng công nghệ tế bào, người ta có thể tạo ra giống cây trồng mới mang đặc điểm của hai loài khác nhau nhờ phương pháp

A. chọn dòng tế bào soma có biến dị.            B. nuôi cấy hạt phấn.

C. dung hợp tế bào trần.                                 D. nuôi cấy tế bào thực vật in vitro tạo mô sẹo

1.5: Nguyên tắc của nhân bản vô tính là:

A. chuyển nhân của tế bào soma (2n) vào một tế bào trứng, rồi kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục hình thành cơ thể mới.

B. chuyển nhân của tế bào soma (n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục hình thành cơ thể mới.

C. chuyển nhân của tế bào trứng (n) vào một tế bào soma, kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục hình thành cơ thể mới.

D. chuyển nhân của tế bào soma (2n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế

bào trứng phát triển thành phôi rồi tiếp tục hình thành cơ thể mới.


1 2 3 4 5
B A A A C
6 7 8 9 10
C A A D D
11 12 13 14 15
A B C C D

Advertisements (Quảng cáo)