Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương II Phần tiến hóa: Vật chất vô cơ khác vật chất hữu cơ thể hiện từ cấp độ nào?

Vật chất vô cơ khác vật chất hữu cơ thể hiện từ cấp độ nào?; Cho tia lửa điện cao thế phóng qua 1 hỗn hợp hơi nước, carbonic, metan, amoniac người ta đã thu được 1 số loại nào? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương II Phần tiến hóa. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

Câu 1: Giới vô cơ và giới hữu cơ hoàn toàn thống nhất với nhau ở cấp độ

A. phân tử.     B. nguyên tử.      C. hoàn toàn khác biệt ở mọi cấp độ.             D. tế bào, mô.

Câu 2: Vật chất vô cơ khác vật chất hữu cơ thể hiện từ cấp độ:

A. Phân tử        B. Tế bào             C. Cá thể                    D. Quần thể

Câu 3: Để kiểm tra giả thuyết của Oparin và Handan, năm 1953 Milơ đã tạo ra môi trường nhân tạo có thành phần hóa học giống khí quyển nguyên thủy của Trái Đất. Môi trường nhân tạo đó gồm:

A. N2, NH3, H2 và hơi nước.                          B. CH4, CO2, H2 và hơi nước.

C. CH4, NH3, H2 và hơi nước.                        D. CH4, CO, H2 và hơi nước.

Câu 4: Giai đoạn tiến hóa hóa học có sự kiện nổi bật

A. tạo thành chất hữu cơ protein, acid nucleic.                      B. tạo thành màng bao bọc.

C. tạo thành coacerva.                                                            D. hình thành nên giọt liposome.

Câu 5: Cho tia lửa điện cao thế phóng qua 1 hỗn hợp hơi nước, carbonic, metan, amoniac người ta đã thu được 1 số loại

A. acid amin.                B. acid nucleic.     C. protein.                    D. glucose.

6. Mỗi tổ chức sống là một “hệ mở” vì

A. có sự tích lũy ngày càng nhiều chất hữu cơ.

B. có sự tích lũy ngày càng nhiều các hợp chất phức tạp.

C. có sự tích lũy ngày càng nhiều chất vô cơ.

D. thường xuyên có sự trao đổi chất, năng lượng với môi trường.

Câu 7: Quá trình tiến hoá dẫn tới hình thành các hợp chất hữu cơ đầu tiên trên Quả đất không có sự tham gia của những nguồn năng lượng:

A. hoạt động núi lửa, bức xạ mặt trời.            B. tia tử ngoại, hoạt động núi lửa.

C. tia tử ngoại và năng lượng sinh học.          D. phóng điện trong khí quyển, tia tử ngoại

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 8: Kết quả quan trọng nhất của tiến hoá hoá học là

A. sự tạo ra các hợp chất vô cơ phức tạp.

B. sự tạo ra các hợp chất saccharite.

C. sự tổng hợp các chất hữu cơ từ chất vô cơ.

D. sự tích luỹ các nguồn năng lượng tự nhiên.

Câu 9: Để tạo thành những mạch polypeptide, các nhà khoa học đã đem một số hỗn hợp acid amin đun nóng ở nhiệt độ

A. 120o – 150oC.              B. 150o – 180oC.     C. 180o – 210oC.              D. 210o – 240oC.

Câu 10: Sự hình thành các hợp chất hữu cơ trong giai đoạn tiến hoá hoá học tuân theo qui luật

A. hoá học.                  B. vật lý học.                     C. sinh học.                   D. vật lý và hoá học.

1.1: Khả năng tự động duy trì, giữ vững sự ổn định về thành phần và tính chất của tổ chức sống là nhờ

A. quá trình trao đổi chất.                  B. quá trình tích lũy thông tin di truyền.

C. khả năng tự điều chỉnh.                D. quá trình sao mã của ADN.

Câu 12: Phát biểu nào dưới đây là không đúng?

A. Quá trình sao chép của ADN là cơ sở phân tử của sự di truyền và sinh sản, đảm bảo sự sống sinh sôi nảy nở và duy trì liên tục.

Advertisements (Quảng cáo)

B. Cơ sở phân tử của sự tiến hóa là quá trình tích lũy thông tin di truyền và cấu trúc của ADN ngày càng đổi mới.

C. Tổ chức sống là những hệ mở, thường xuyên trao đổi chất với môi trường, dẫn tới thường xuyên tự đổi mới thành phần tổ chức.

D. ADN chỉ có khả năng tự sao đúng mẫu của nó, do đó cấu trúc ADN luôn duy trì được tính đặc trưng, ổn định và bền vững qua các thế hệ.

Câu 13: Hai mặt biểu hiện trái ngược nhưng thống nhất của quá trình trao đổi chất là     1304

A. đồng hoá và dị hoá.                        B. cảm ứng và sinh sản.

C. vận động và dinh dưỡng.               D. sinh sản và phát triển.

Câu 14: Các hợp chất hữu cơ đầu tiên được hình thành trên trái đất lần lượt theo sơ đồ nào sau đây ?

A. CH → CHON → CHO                             B. CH → CHO → CHON

C. CHON → CHO → CH                  D. CHON → CH → CHO

Câu 15: Bầu khí quyển nguyên thủy của Trái Đất trước khi xuất hiện sự sống đầu tiên chứa các chất khí sau ngoại trừ:

A. Hơi nước (H2O)            B. Metan (CH4)     C. Amoniac (NH3)             D. Oxi

Câu 16: Phát biểu nào dưới đây là không đúng về các sự kiện xảy ra trong giai đoạn tiến hóa học?

A. Quá trình hình thành các chất hữu cơ bằng con đường hóa học mới chỉ là giả thiết, chưa được chứng minh bằng thực nghiệm

B. Có sự tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức hóa học

C. Càng hợp chất hữu cơ càng phức tạp sẽ càng nặng, theo các cơn mưa kéo dài hàng ngàn năm thuở đó mà rơi xuống biển

D. Do tác dụng của nguồn năng lượng tự nhiên mà từ các chất vô cơ hình thành nên những hợp chất hữu cơ đơn giản đến phức tạp như acidamin, nucleotide

Câu 17: Chất hữu cơ nào sau đây được hình thành đầu tiên trong quá trình phát sinh sự sống trên trái đất ?

A. Protein và acid nucleic.                              B. Saccharite và lipid.

C. Protein, saccharite và lipid.                        D. Cacbua hidro.

Câu 18: Thí nghiệm của Miller đã chứng minh điều gì?

A. Acid nucleic hình thành từ nucleotide

B. Chất vô cơ hình thành từ các nguyên tố có trên bề mặt quả đất

C. Chất hữu cơ hình thành từ các chất vô cơ

D. Sự sống trên Trái Đất có nguồn gốc từ vũ trụ

Câu 19: Trong điều kiện hiện nay của Trái Đất, chất hữu cơ được hình thành chủ yếu bằng cách nào?

A. Quang tổng hợp hay hóa tổng hợp            B. Tổng hợp nhờ nguồn năng lượng tự nhiên

C. Được tổng hợp trong các tế bào sống        D. Tổng hợp nhờ công nghệ sinh học

Câu 20: Đặc điểm nổi bật của đại phân tử protein và acid nucleic là

A. kích thước lớn.        B. khối lượng lớn.   C. đa dạng và đặc thù.  D. có cấu trúc đa phân


1 2 3 4 5
B A C A A
6 7 8 9 10
D A C B D
11 12 13 14 15
C B A B D
16 17 18 19 20
A D C A C

Advertisements (Quảng cáo)