Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh Chương II Phần tiến hóa: Phát biểu nào không đúng khi nói về hiện tượng trôi dạt lục địa?

Phát biểu nào không đúng khi nói về hiện tượng trôi dạt lục địa?; Để xác định độ tuổi của các hóa thạch hay đất đá còn non, người ta thường dùng gì? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh Chương II Phần tiến hóa. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

Câu 1: Những cơ thể sống đầu tiên có những đặc điểm nào?

A. Cấu tạo đơn giản-dị dưỡng-yếm khí

B. Cấu tạo đơn giản-tự dưỡng-hiếu khí

C. Cấu tạo đơn giản-dị dưỡng-hiếu khí

D. Cấu tạo đơn giản-tự dưỡng-yếm khí

Câu 2: Phát biểu nào không đúng khi nói về hiện tượng trôi dạt lục địa?

A. Trôi dạt lục địa là do các lớp dung nham nóng chảy bên dưới chuyển động

B. Trôi dạt lục địa là do sự di chuyển của các phiến kiến tạo

C. Cách đây khoảng 180 triệu năm lục địa đã trôi dạt nhiều lần và làm thay đổi các đại lục,đại dương

D. Hiện nay các lục địa không còn trôi dạt nữa

Câu 3: Để xác định độ tuổi của các hóa thạch hay đất đá còn non, ngươi ta thường dùng:

A. Cacbon 12

B. Cacbon 14

C. Urani 238

D. Phương pháp địa tầng

4. Sự kiện xảy ra ở kỉ Đêvôn là:

A. Cây hạt trần ngự trị

B. Dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện

C. Phát sinh thực vật, tảo biển ngự trị

D. Phân hóa cá xương, phát sinh lưỡng cư và côn trùng

5. Đại địa chất nào đôi khi còn được gọi là kỉ nguyên của bò sát?

A. Đại Trung sinh          B. Đại Thái cổ     C. Đại Cổ sinh                 D. Đại Tân sinh

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 6: Sự sống từ dưới nước có điều kiện di cư lên cạn là nhờ:

A. Hình thành lớp ôzôn làm màn chắn tia tử ngoại

B. Hoạt động quang hợp của sinh vật có diệp lục tao ra ôxi phân tử

C. Xuất hiện thực vật có hoa hạt kín

D. Cả A và B

Câu 7: Các bằng chứng cổ sinh vật học cho thấy: Trong lịch sử phát triển sự sống trên Trái Đất, thực vật có hoa xuất hiện ở

A. kỉ Triat (Tam điệp) thuộc đại Trung sinh                B. kỉ Krêta (Phấn trắng)

 C. kỉ Jura thuộc đại Trung sinh                                  D. kỉ Đệ tam (Thứ ba) thuộc đại Tân sinh

Câu 8: Sự phát sinh sự sống trên Quả đất lần lượt trải qua các giai đoạn là

A. tiến hoá hoá học, tiến hoá sinh học.

B. tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học.

C. tiến hoá tiền sinh học, tiến hoá sinh học.

D. tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học, tiến hoá sinh học.

Câu 9: Hiện nay sự sống trên trái đất đang xảy ra quá trình tiến hoá nào sau đây ?

Advertisements (Quảng cáo)

A. Tiến hoá tiền sinh học.                   B. Tiến hóa sinh học.

C. Tiến hóa hóa học.                           D. Tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học.

1.0: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát sinh ở

A. kỉ Krêta (Phấn trắng) của đại Trung Sinh              B. kỉ Đệ Tứ (Thứ tư) của đại Tân sinh

C. kỉ Đệ Tam (thứ ba) của đại Tân sinh                      D. kỉ Jura của đại Trung sinh

Câu 11: Trong các giai đoạn tiến hóa của Trái đất, thì giai đoạn có thời gian kéo dài nhất là

A. tiến hoá hóa học.    B. tiến hoá lí học.        C. tiến hóa tiền sinh học.     D. tiến hóa sinh học.

Câu 12: Phát biểu không đúng về sự phát sinh sự sống trên Trái Đất là :

A. Nhiều bằng chứng thực nghiệm thu được đã ủng hộ quan điểm cho rằng các chất hữu cơ đầu tiên trên Trái Đất được hình thành bằng con đường tổng hợp hoá học.

B. Các chất hữu cơ đơn giản đầu tiên trên Trái Đất có thể được xuất hiện bằng con đường tổng hợp hoá học.

C. Sự xuất hiện sự sống gắn liền với sự xuất hiện các đại phân tử hữu cơ có khả năng tự nhân đôi.

D. Chọn lọc tự nhiên không tác động ở những giai đoạn đầu tiên của quá trình tiến hoá hình thành tế bào sơ khai mà chỉ tác động từ khi sinh vật đa bào đầu tiên xuất hiện.

Câu 13: Cho các phát biểu sau:

(1) Chọn lọc tự nhiên tác động đầu tiên vào giai đoạn tiến hóa hóa học

(2) Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống là axit amin và protein

(3) Mầm mống của sự sống xuất hiện ngay khi Trái đất được hình thành

(4) Quá trình tiến hóa hóa học trải qua 3 bước

(5) Chất hữu cơ đầu tiên được tổng hợp nhờ nguồn năng lượng sinh học

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 2                             B. 3                             C. 5                             D. 4

Câu 14: Bằng chứng nào sau đây ủng hộ giả thuyết cho rằng vật chất di truyền xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất có thể là ARN?

A. ARN có thành phần nuclêôtit loại uraxin.

B. ARN có kích thước nhỏ hơn ADN.

C. ARN có thể nhân đôi mà không cần đến enzim (prôtêin).

D. ARN là hợp chất hữu cơ đa phân tử.

1.5: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về sự phát sinh sự sống trên trái đất?

A. Trong giai đoạn tiến hóa hóa học các hợp chất hữu cơ đơn giản và phức tạp được hình thành nhờ các nguồn năng lượng tự nhiên.

B. Kết quả của quá trình tiến hóa tiền sinh học là hình thành nên tế bào Prokaryote.

C.  Kết thúc quá trình tiến hóa hóa học chưa có sự xuất hiện của sự sống.

D. Mầm mống của sự sống đầu tiên được hình thành ở giai đoạn tiến hóa tiền sinh học.


1 2 3 4 5
A D B D A
6 7 8 9 10
D B D B C
11 12 13 14 15
A D A C B

Advertisements (Quảng cáo)