Trang Chủ Lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Khuyến – An Giang: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y =  √2cosx -3m +14

Dưới đây là đề thi kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2019 – 2020 trường Nguyễn Khuyến – An Giang, cụ thể như sau: 

Câu 9: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Hàm số y = tanx là hàm số lẻ

B. Hàm số y = cos2x – 1 là hàm số chẵn

C. Hàm số y = cotx + 2 không là hàm số chẵn, cũng không là hàm số lẻ

D. Hàm số  y = cosx + 2x là hàm số chẵn

Câu 10: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y = sinx + 2020

A. 2020       B. 2022     C. 2021     D. 2019

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 14: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y =  xác định với mọi x ∈ R

A. Vô số     B. 4        C. 6        D. 5

Advertisements (Quảng cáo)

Advertisements (Quảng cáo)