Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Sinh học 11: Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào?

Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào?; Hệ thần kinh của giun dẹp gồm gì? … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Sinh học 11. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Cung phản xạ diễn ra theo trật tự nào?

a/ Bộ phận tiếp nhận kích thích ->Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin ->Bộ phận phản hồi thông tin.

b/ Bộ phận tiếp nhận kích thích ->Bộ phận thực hiện phản ứng ->Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin ->Bộ phận phản hồi thông tin.

c/ Bộ phận tiếp nhận kích thích ->Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin ->Bộ phận

thực hiện phản ứng.

d/ Bộ phận trả lời kích thích ->Bộ phận tiếp nhận kích thích ->Bộ phận thực hiện phản

ứng.

2. Hệ thần kinh của giun dẹp có:

a/ Hạch đầu, hạch thân.

b/ Hạch đầu, hạch bụng.

c/ Hạch đầu, hạch ngực.

d/ Hạch ngực, hạch bụng

3. Hệ thần kinh của côn trùng có:

a/ Hạch đầu, hạch ngực, hạch lưng.

b/ Hạch đầu, hạch thân, hạch lưng.

c/ Hạch đầu, hạch bụng, hạch lưng.

d/ Hạch đầu, hạch ngực, hạch bụng.

4. Bộ phận đóng vai trò điều khiển các hoạt động của cơ thể là:

a/ Não giữa.

b/ Tiểu não và hành não.

c/ Bán cầu đại não.

d/ Não trung gian.

5. Não bộ trong hệ thần kinh ống có những phần nào?

a/ Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và trụ não.

b/ Bán cầu đại não, não trung gian, củ não sinh tư, tiểu não và hành não.

c/ Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và hành não.

Advertisements (Quảng cáo)

d/ Bán cầu đại não, não trung gian, cuống não, tiểu não và hành não.

6. Vì sao trạng thái điện thế nghỉ, ngoài màng mang điện thế dương?

a/ Do Na+ mang điện tích dương khi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh điện ở phía mặt trong của màng nên nằm sát màng.

b/ Do K+ mang điện tích dương khi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh điện ở phía mặt trong của màng nên nằm sát màng.

c/ Do K+ mang điện tích dương khi ra ngoài màng tạo cho ở phía mặt trong của màng mang điện tích âm.

d/ Do K+ mang điện tích dương khi ra ngoài màng tạo ra nồng độ của nó cao hơn ở phía mặt trong của màng.

7. Điện thế nghỉ là:

a/ Sự không chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích,

phía trong màng mang điện âm và ngoài màng mang điện dương.

b/ Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía

trong màng mang điện dương và ngoài màng mang điện âm.

c/ Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía

trong màng mang điện âm và ngoài màng mang điện dương.

d/ Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào bị kích thích, phía trong

màng mang điện âm và ngoài màng mang điện dương.

8. Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nàm ở bộ phận nào của xinap?

a/ Màng trước xinap.

Advertisements (Quảng cáo)

b/ Khe xinap.

c/ Chuỳ xinap.

d/ Màng sau xinap.

9. Điểm khác biệt của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin so với sợi trục không có bao miêlin là:

a/ Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm và ít tiêu tốn năng lượng.

b/ Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm chạp và tiêu tốn nhiều năng lượng.

c/ Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và ít tiêu tốn năng lượng.

d/ Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và tiêu tốn nhiều năng lượng

1.0: Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra theo trật tự nào?

a/ Khe xinap ->Màng trước xinap ->Chuỳ xinap -> Màng sau xinap.

b/ Màng trước xinap ->Chuỳ xinap ->Khe xinap ->Màng sau xinap.

c/ Màng sau xinap -> Khe xinap ->Chuỳ xinap ->Màng trước xinap.

d/ Chuỳ xinap -> Màng trước xinap ->Khe xinap ->Màng sau xinap.

1.1: Chất trung gian hoá học nằm ở bộ phận nào của xinap?

a/ Màng trước xinap.

b/ Chuỳ xinap.

c/ Màng sau xinap.

d/ Khe xinap.

1.2: Vì sao tập tính học tập ở người và động vật có hệ thần kinh phát triển được hình thành rất nhiều?

a/ Vì số tế bào thần kinh rất nhiều và tuổi thọ thường cao.

b/ Vì sống trong môi trường phức tạp.

c/ Vì có nhiều thời gian để học tập.

d/ Vì hình thành mối liên hệ mới giữa các nơron.

1.3: Ý nào không phải là đặc điểm của tập tính bẩm sinh?

a/ Có sự thay đổi linh hoạt trong đời sống cá thẻ.

b/ Rất bền vững và không thay đổi.

c/ Là tập hợp các phản xạ không điều kiện diễn ra theo một trình tự nhất định.

d/ Do kiểu gen quy định

1.4: Ý nào không phải đối với phân loại tập tính học tập?

a/ Tập tính bẩm sinh.

b/ Tập tính học được.

c/ Tập tính hỗn hợp (Bao gồm tập tính bẩm sinh và tập tính học được)

d/ Tập tính nhất

thời.

1.5: Mức độ phức tạp của tập tính tăng lên khi:

a/ Số lượng các xinap trong cung phản xạ tăng lên.

b/ Kích thích của môi trường kéo dài.

c/ Kích thích của môi trường lạp lại nhiều lần.

d/ Kích thích của môi trường mạnh mẽ


1

2

3

4

5

C

A

D

C

C

6

7

8

9

10

B C D C D
11 12 13 14 15
B A A D A

Advertisements (Quảng cáo)