Bài tập Hóa 11 Nâng cao

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Hóa 11 Nâng cao
Bài 13. Luyện tập tính chất của nito và hợp chất của nito: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 57 Hóa 11 Nâng cao
Bài 13. Luyện tập tính chất của nito và hợp chất của nito: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 57 Hóa 11 Nâng cao
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 57 - Bài 13. Luyện tập tính chất của nito và hợp chất của nito SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 1: Viết các phương trình hóa học để thực hiện...
Bài 12. Axit nitric và muối nitrat: Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 55 SGK Hóa học 11 Nâng cao
Bài 12. Axit nitric và muối nitrat: Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 55 SGK Hóa học 11 Nâng cao
Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 55 - Bài 12. Axit nitric và muối nitrat SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 5: Tại sao khi điều chế axit nitric bốc khói phải sử dụng ({H_2}S{O_4})đặc và (NaN{O_3}) ở dạng...
Bài 12. Axit nitric và muối nitrat: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 55 Hóa 11 Nâng cao
Bài 12. Axit nitric và muối nitrat: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 55 Hóa 11 Nâng cao
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 55 - Bài 12. Axit nitric và muối nitrat SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 1: Viết công thức electron và công thức cấu tạo axit nitic và cho biết nguyên tố...
Bài 11. Amoniac và amoni: Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 47 SGK Hóa học 11 Nâng cao
Bài 11. Amoniac và amoni: Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 47 SGK Hóa học 11 Nâng cao
Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 47 - Bài 11. Amoniac và amoni SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 5: Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau Câu 5. Viết phương...
Bài 11. Amoniac và amoni: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 Sách Hóa 11 Nâng cao
Bài 11. Amoniac và amoni: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 Sách Hóa 11 Nâng cao
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 47 - Bài 11. Amoniac và amoni SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 1: Mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm chứng minh amoniac tan nhiều...
Bài 10. Nitơ: Giải bài 4, 5, 6 trang 40 Hóa học 11 Nâng cao
Bài 10. Nitơ: Giải bài 4, 5, 6 trang 40 Hóa học 11 Nâng cao
Giải bài 4, 5, 6 trang 40 - Bài 10. Nitơ SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 4: Nêu những tính chất hóa học đặc trưng của nitơ và dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa...
Bài 10. Nitơ: Giải bài 1, 2, 3 trang 40 Hóa 11 Nâng cao
Bài 10. Nitơ: Giải bài 1, 2, 3 trang 40 Hóa 11 Nâng cao
Giải bài 1, 2, 3 trang 40 - Bài 10. Nitơ SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 1: Ion nitrua ({N^{3 - }}) có cấu hình electron giống cấu hình electron nguyên tử của khí trơ nào, của ion halogenua...
Bài 9. Khái quát về nhóm nitơ: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao
Bài 9. Khái quát về nhóm nitơ: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 36 - Bài 9. Khái quát về nhóm nitơ SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 1: Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố asen, antimon và bitmut ở...
Bài 7. Luyện tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li: Giải bài 7, 8, 9, 10 trang 31 Hóa 11 Nâng cao
Bài 7. Luyện tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li: Giải bài 7, 8, 9, 10 trang 31 Hóa 11 Nâng cao
Giải bài 7, 8, 9, 10 trang 31 - Bài 7. Luyện tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 7: Dung dịch nào dưới đây có pH...
Bài 7. Luyện tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li: Giải bài 4, 5, 6 trang 31 Sách Hóa lớp 11 Nâng cao
Bài 7. Luyện tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li: Giải bài 4, 5, 6 trang 31 Sách Hóa lớp 11 Nâng cao
Giải bài 4, 5, 6 trang 31 - Bài 7. Luyện tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 4: Những hóa chất sau thường được dùng trong...