Trang Chủ Lớp 11 Bài tập SGK lớp 11

Sinh sản hữu tính ở động vật: Bài 1,2,3,4 trang 178 môn sinh 11

CHIA SẺ

Bài 45 Sinh 11 – Giải bài 1,2,3,4 trang 178 trong Sách giáo khoa

Sinh-sản hữu-tính là kiểu sinh sản tạo ra cá thể mới qua hình thành và hợp nhất giao tử đơn bội đực và giao tử đơn bội cái để tạo ra hợp tử lưỡng bội, hợp tử phát triển thành cá thể mới. Quá trình sinh-sản hữu-tính gồm 3 giai đoạn: hình thành giao tử, thụ tinh và phát triển phôi ( hoặc phôi thai).

Sinh-sản hữu-tính tạo ra các cá thể mới đa dạng về các đặc điểm di truyền. Vì vậy, động vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện sống thay đổi. Thụ tinh ngoài là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng và thụ tinh ở bên ngoài cơ thể con cái. Thụ tinh trong là hình thức thụ tinh mà trứng gặp tinh trùng và thụ tinh ở trong cơ quan sinh dục của con cái. Hầu hết các loài thú đẻ con. Cá, lưỡng cư, bò sát và rất nhiều loài động vật không xương sống đẻ trứng.

Bài 1: Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu-tính.

Sinhsản hữutính khác với sinh sản vô tính là sinh-sản hữutính có 3 giai đoạn mà sinhsản hữutính không có:

+ Hình thành giao tử (n) nhờ giảm phân

+ Có sự hợp nhất hai loại giao tử (n) đực và cái (n) (thụ tinh) thành hợp tử 2n, có sự tổ hợp vật chất di truyền.

+ Hợp tử 2n phát triển thành phôi và thành cơ thể.


Bài 2: Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước?

– Thí dụ về vài loài động vật có thụ tinh ngoài như: đa số các loài cá, ếch, nhái, cóc,…

– Thụ tinh ngoài cần có môi trường nước để tinh trùng hơi và gặp trứng để thụ tinh, ở trên cạn không có nước, tinh trùng không thể bơi đến để gặp trứng.


Bài 3: Cho ví dụ về  loài động vật có thụ tinh trong.

Thí dụ về vài loài động vật có thụ tinh trong như: người, chó, chuột, thỏ,…


Bài 4: So sánh sinh sản hữu tính ở động vật và thực vật.

–   Giống nhau:

+ Có quá trình giảm phân tạo phân tử (n), giao tử cái (n).

+ Có sự hợp nhất giao tử đực (n) và giao tử cái (n) trong quá trình thụ tinh tạo hợp tử 2n.

+ Có sự tổ hợp vật chất di truyền.

–   Khác nhau:

Sinh sản hữu tính ở thực vật có quá trình thụ tinh kép.