Trang Chủ Lớp 11 Bài tập SGK lớp 11

Sinh sản vô tính ở động vật (Giải bài 1,2,3 trang 174 Sinh học 11)

CHIA SẺ

Chương 4 bài 44 –  Giải bài 1,2,3 trang 174 SGK Sinh 11

Bài 1: So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?

–  Giống nhau:

+ Sinh-sản vôtính ở thực vật và động vật đều có cơ sở tế bào học là nguyên phân (phân bào nguyên nhiễm ) vì vậy các cá thể mới được tạo ra giống nhau và giống hệt cơ thể gốc về mặt di truyền.

+ Không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái (không có sự tổ hợp lại vật chất di truyền.

–  Khác nhau:

Sinh-sản vôtính ở động vật có hình thức trinh sinh: cơ thể mới được hình thành không phải từ một tế bào sinh dưỡng 2n mà từ một tế bào trứng 1n. Tế bào trứng (n) này không thụ tinh mà phát triển thành một cơ thể.


Bài 2:  Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao?

Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh-sản-vô-tính bị chết vì chúng có vật chất di truyền giống nhau.


Bài 3: Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể.

Tái sinh các hộ phận cơ thể (thằn lằn tái sinh được đuôi, khi đuôi bị đứt) không phải là sinh sản vô-tính vì sinh sản vô-tính tạo ra cơ thể mới.