Bài tập Sinh lớp 11

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Sinh lớp 11
Ứng động (Bài 1,2,3,4,5 trang 104 Sinh học 11)
Ứng động (Bài 1,2,3,4,5 trang 104 Sinh học 11)
Bài 24 - Giải bài 1,2,3,4,5 trang 104 SGK Sinh 11 Chương 2 Sinh học 11. Ứng động là hình thức của cây trước tác nhận kích thích không định hướng. Ứng.động sinh trưởng là kiểu ứng-động, trong đó, các tế bào ở...
Bài Hướng động (Giải bài 1,2,3,4,5 trang 101 Sinh lớp 11)
Bài Hướng động (Giải bài 1,2,3,4,5 trang 101 Sinh lớp 11)
Bài 23 - Giải bài 1,2,3,4,5 trang 101 SGK Sinh học lớp 11 : Hướng động - Chương 2 Cảm ứng - A - Cảm ứng ở thực vật. Bài 1: Cảm ứng thực vật là gì ? Cảm ứng thực vật là khả...
Cân bằng nội môi: Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 90 Sinh 11
Cân bằng nội môi: Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 90 Sinh 11
Bài 20 -  Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 90 SGK Sinh 11 Chương 1 sinh học lớp 11. Bài 1:  Cân bằng nội môi là duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể. Bài 2: Tại sao cân bằng nội môi có...
Tuần hoàn máu (tiếp theo): Giải bài 1,2,3,4 trang 85 Sinh học 11
Tuần hoàn máu (tiếp theo): Giải bài 1,2,3,4 trang 85 Sinh học 11
Bài 19 Tuần hoàn máu (tiếp theo) - Giải bài 1,2,3,4 trang 85 SGK Sinh 11  Khả năng co dãn tự động theo chu kì của tim gọi là tính tự động của tim. Khả năng co dãn tự động theo chu...
Tuần hoàn máu: Bài 1,2,3 SGK Sinh 11 trang 80
Tuần hoàn máu: Bài 1,2,3 SGK Sinh 11 trang 80
Bài 18 -  Giải bài 1,2,3 trang 80 SGK Sinh 11 : Tuần hoàn máu Chương 1 Động vật đa bào có cơ thể nhỏ, dẹp và động vật đơn bào không có hệ tuần.hoàn, các chất được trao đổi qua...
Giải bài Hô hấp ở động vật (Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 75, 76 Sinh 11)
Giải bài Hô hấp ở động vật (Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 75, 76 Sinh 11)
Bài 17 - Giải bài 1,2,3,4 trang 75, bài 5,6 trang 76 SGK Sinh 11 : Hô hấp ở động vật. Bài 1: Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn. Có động vật, có 4 hình thức...
Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) – Bài 1,2,3 trang 70 Sinh học 11
Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) – Bài 1,2,3 trang 70 Sinh học 11
Bài 16 chương 1 sinh học 11 - Giải bài 1,2,3 trang 70 SGK Sinh 11 : Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) Động vật ăn các loại thức ăn khác nhau có ống tiêu hóa biến đổi thích nghi với thức...
Tiêu hóa ở động vật (Giải bài 1,2,3,4 trang 66 SGK Sinh 11)
Tiêu hóa ở động vật (Giải bài 1,2,3,4 trang 66 SGK Sinh 11)
Bài 15 Tiêu hóa ở động vật -  Giải bài 1,2,3,4 trang 66 SGK Sinh 11 Phần: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật. Bài 1: Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào. + Tiêu...
Hô hấp ở thực vật: Bài 1,2,3,4 trang 55 Sinh học 11
Hô hấp ở thực vật: Bài 1,2,3,4 trang 55 Sinh học 11
Bài 12 Sinh lớp 11 - Giải bài 1,2,3,4 trang 55 Sinh 11 : Hô hấp ở thực vật. Bài 1: Hô hấp ở cây xanh là gì? Hô hấp là quá trình ôxi hóa nguyên liệu hô hâp (glucôzơ,„) đến C02, H20 và tích...
Quang hợp và năng suất cây trồng (Bài 1,2,3 trang 50 Sinh lớp 11)
Quang hợp và năng suất cây trồng (Bài 1,2,3 trang 50 Sinh lớp 11)
Bài 11 Quang hợp và năng suất cây trồng: Giải bài 1,2,3 SGK trang 50 Sinh 11 I. QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG: Quang-hợp quyết định 90 và 95 % năng suất cây trồng - Năng suất sinh học: là...