Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Kiểm tra 15 phút Chương II Phần 3 Sinh lớp 10: Mô tả sự sinh sản phân đôi của vi khuẩn

CHIA SẺ
Mô tả sự sinh sản phân đôi của vi khuẩn. Hình thức phân đôi ở vi khuẩn khác nguyên phân ở chỗ nào? … trong Kiểm tra 15 phút Chương II Phần 3 Sinh lớp 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Mô tả sự sinh sản phân đôi của vi khuẩn. Hình thức phân đôi ở vi khuẩn khác nguyên phân ở chỗ nào?

2. Vì sao quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục có pha tiềm phát và pha suy vong còn trong nuôi cấy liên tục thì không có những pha này?


1. – Sự phân đôi của vi khuẩn từ 1 tế bào mẹ thành 2 tế bào con trả qua 4 giai đoạn

+ Tăng kích thước do hấp thụ và đồng hóa các chất dinh dưỡng

+ Các hạt mezoxom được hình thành do màng sinh chat gấp nếp lại

+ Vòng AND cảu vi khuẩn bám vào các hạt mzoxom và tiến hành nhân đôi

+ Tế bào hình thành vachs ngăn tạo 2 tế bào con mới

– Sinh sản  phân đôi ở vi khuẩn không có sự hình thành thoi vo sắc, không được chia thành các pha các kì

2. Khi nuôi cấy không liên tục, vi khuẩn cần có thời gian để làm quen với môi trường còn trong nuôi cấy liên tục thì môi trường đã ổn định, các chất cần thiết cho sự sinh trưởng của vi sinh vật đã được con người cung cấp sẵn do đó vi khuẩn đã tạo ra enzim cảm ứng mà không cần trải qua pha tiềm phát.

 Mặt khác, trong nuôi cấy liên tục, việc bổ sung chất dinh dưỡng và thu sinh khối, loại thải chất thải độc hại luôn diễn ra song song, liên tục nên quần thể vi sinh vật không thể rơi vào trạng thái suy vong (do không có rào cản về nguồn sống, không gian sống và ô nhiễm môi trường). Đây chính là những lý do giúp giải thích vì sao trong môi trường nuôi cấy liên tục, vi sinh vật không trải qua pha tiềm phát và pha suy vong.