Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Chương II Phần 3 Sinh học 10 có đáp án: Ảnh hưởng của chất dinh dưỡng đối với sự sinh trưởng của VSV?

CHIA SẺ
Ảnh hưởng của chất dinh dưỡng đối với sự sinh trưởng của VSV? Đối với vi sinh vật, các chất hữu cơ cơ bản cấu thành nên sự sống như cacbohiđrat, prôtêin, lipit,… được xem là các chất dinh dưỡng … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương II Phần 3 Sinh học 10 có đáp án. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Ảnh hưởng của chất dinh dưỡng đối với sự sinh trưởng của VSV?

2. Nêu các khái niệm: sinh trưởng, thời gian thế hệ, môi trường nuôi cấy không liên tục?


1. Đối với vi sinh vật, các chất hữu cơ cơ bản cấu thành nên sự sống như cacbohiđrat, prôtêin, lipit,… được xem là các chất dinh dưỡng

   – Một số chất vô cơ (Zn, Mo,…) và một số chất hữu cơ (vitamin, axit amin,…) cần cho sự sinh trưởng của vi sinh vật nhưng với hàm lượng rất ít được gọi là các nhân tố sinh trưởng.

   – Dựa vào khả năng tự tổng hợp các nhân tố sinh trưởng, người ta phân chia vi sinh vật thành 2 nhóm chính, đó là vi sinh vật nguyên dưỡng và vi sinh vật khuyết dưỡng.

2. – Sinh trưởng của quần thể VSV là sự gia tang số lượng tế bòa của quần thể

– Thời gian thế hệ là thời gian tính từ khi một tế bào sinh ra cho đến khi tế bào đó phân chia. Sau thời gian thế hệ số tế bào tang gấp đôi

– Môi trường nuôi cấy không liên tục là môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và không được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất.