Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Chương II Phần 3 môn Sinh 10: Trình bày các hình thức sinh sản của sinh vật nhân thực?

CHIA SẺ
Trình bày các hình thức sinh sản của sinh vật nhân thực?; Tại sao có thể nói ruột người là hệ thống nuôi cấy liên tục đối với vi sinh vật ? … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương II Phần 3 môn Sinh 10.

1. Tại sao có thể nói ruột người là hệ thống nuôi cấy liên tục đối với vi sinh vật ?

2. Trình bày các hình thức sinh sản của sinh vật nhân thực?


1. Ruột là một bộ phận quan trọng trong ống tiêu hoá của con người. Bộ phận này thường xuyên được bổ sung chất dinh dưỡng và cũng thường xuyên hấp thu hoặc loại thải các sản phẩm chuyển hoá vật chất cùng với vi sinh vật. Do đó về mặt bản chất, ruột người là một hệ thống nuôi cấy liên tục đối với vi sinh vật.

2. Về mặt hình thức, sinh sản ở vi sinh vật nhân thực cũng tương tự như sinh sản ở vi sinh vật nhân sơ (đều bao gồm các dạng : phân đôi, nảy chồi hoặc tạo thành bào tử) tuy nhiên về mặt bản chất, ngoài sinh sản vô tính như vi sinh vật nhân sơ, ở chúng còn xuất hiện cả sinh sản hữu tính.

Sinh sản bằng bào tử

   – Sinh sản bằng bào tử vô tính: nấm Mucor (bào tử kín), nấm Penicillium (bào tử trần), nấm sợi (bào tử áo), …

   – Sinh sản bằng bào tử hữu tính: nấm rơm (bào tử đảm), nấm sợi (bào tử tiếp hợp),…

 Sinh sản bằng cách nảy chồi và phân đôi

   – Sinh sản bằng nảy chồi: nấm men rượu,…

   – Sinh sản bằng phân đôi: nấm men rượu rum, tảo lục, tảo mắt, trùng giày…