Trang Chủ Lớp 10 Bài tập SGK lớp 10

Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 ,8,9,10 ,11,12,13,14 trang 63,64 SGK hình học 10: Câu hỏi trắc nghiệm – Ôn tập chương 2

CHIA SẺ

Câu hỏi trắc nghiệm – Ôn tập chương 2

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1,2,3, 4,5,6, 7 trang 63; bài 8,9,10,11, 12,13,14 trang 64 SGK Hình học 10: Ôn tập chương 2 – Câu hỏi trắc nghiệm

Bài trước: Giải bài Ôn tập chương 2 hình học 10 (bài 1 – 11 trang 62)

Bài 1. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào là đúng

Đáp án đúng: C
Để ý rằng: Khi 90° < α < 180° thì : sin a > 0 còn các giá trị lượng giác khác của α đều nhận giá trị âm.


Bài 2. Cho α và β là hai góc khác nhau và bù nhau. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai?
A. sinα = sinβ
B. cosα = -cosβ
C. tanα = -tanβ
D. cotα = cotβ

Đáp án đúng: D. Để ý rằng: Với hai góc bù nhau thì có sin bằng nhau, còn các giá trị lượng giác khác là đối nhau.


Bài 3. Cho α là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
A. sina < 0
B. cosa > 0
C. tan a < 0
D. cot a > 0

Đáp án đúng: C. xem lại câu 1


Bài 4. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?
A. cos45° = sin 45°
B. cos 45° = sin 135°
C. cos 30° = sin 120°
D. sin 60° = cos 120°

Đáp án đúng: D. Để ý: sin60° và cos120° là trái dấu nhau


Bài 5. Cho hai góc nhọn α và β trong đó α < β. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. cosα < cosβ
B. sin α < sinβ
C. α + β = 90° => cosα = sinβ
D. tan α + tan β > 0

Chọn B.


Bài 6. Tam giác ABC vuông ở A và có góc B = 30°. Khẳng định nào sau đây là sai?

Chọn A. chú ý góc C = 60°


Bài 7. Tam giác đều ABC có đường cao AH. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Chọn C. Chú ý góc BAH = 30°; góc ABC = 60ó; góc AHC = 90°


Bài 8 trang 64 Hình học 10. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
A. sinα = sin(180° – α)

B. cosα = cos(180° – α)
C. tanα = tan(180° – α)
D. cotα = cot(180° – α)

Đáp án A. Xem nhận xét câu 2


Bài 9. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau đây:
A. cos35° > cos10°
B. sin60° < sin80°
C. tan45° < tan60°
D. cos45° =sin45°

Đáp án. A


Bài 10 Ôn tập chương 2 Hình 10. Tam giác ABC vuông ở A và có góc B = 50°. Hệ thức nào sau đây là sai?

Chọn D. Ta có: (→AC; →CB) = 140°


Bài 11. Cho →a và →b là hai vecto cùng hướng và đều khác vecto →0. Trong các kết quả sau đây, hãy chọn kết quả đúng.

A. Hai vecto cùng hướng thì góc giữa chúng là 0°


Bài 12. Cho tam giác ABC vuông cân tại A có AB = AC = 30cm. Hai đường trung tuyến BF và CE cắt nhau tại G. Diện tích tam giác GFC là:
A. 50cm²                           B. 50√2cm²
C. 75cm²                           D. 15√105cm²

Chọn C.


Bài 13. Cho tam giác ABC vuông A có AB = 5cm, BC = 13cm. Gọi góc ABC = α và góc ACB = β. Hãy chọn kết luận đúng khi so sánh α và β:
A. β > α                B. β < α
C. β = α                D. α ≤ β

Đáp án đúng B

Ta tính được AC = √(13² – 5²) = 12 (cm)

⇒ AB < AC ⇒ β < α


Bài 14.Cho góc xOy = 30° . Gọi A và B là hai điểm di động lần lượt trên Ox và Oy sao cho AB = 1. Độ dài lớn nhất của đoạn OB bằng:
A. 1,5     B. √3     C. 2√2      D. 2

Chọn đáp án D.