Trang Chủ Lớp 10 Bài tập SGK lớp 10

Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật (Sinh 10 trang 109)

CHIA SẺ

Chương 2 phần 3 Sinh 10 Bài 27 – Giải bài 1 trang 108; bài 2,3 trang 109 SGK Sinh 10 : Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bài 1: Chủng tụ cầu vàng được cấy trên ba loại môitrường a, b, c các loại môitrường này sẽ là:

– Môitrường a: tuy không có vitamin B1, nhưng có nhân tố sinh trưởng là nước thịt nên tụ cầu vàng sinh trưởng được, môi-trường trở nên đục, đây là môitrường bán tổng hợp.

– Môi- trường b: có muối khoáng, glucôzơ, vitamin, đây là môi trường có đầy đủ nhân tố sinh trưởng nên tụ cầu vàng phát triển được, môi.trường trở nên đục, đây là môi.trường tổng hợp.

– Môi-trường c: vẫn trong suốt, không thay đổi, chứng tỏ môi.trường không có các nhân tố giúp sự sinh trưởng của vi sinh vật, nên tụ cầu vàng không phát triển được.

– Giải thích kết quả thí nghiệm: Tụ cầu vàng muốn phát triển chúng đòi hỏi vitamin và các hợp chất phức tạp trong nước thịt, glucôzơ nên môitrường a, b, phù hợp còn môi-trường c là môi.trường khoáng nên nó không phát triển được.

– Vai trò của glucôzơ, tiamin, nước thịt.

+ Glucôzơ: là hợp chất cung cấp cacbon và năng lượng cho vi khuẩn.

+ Tiamin: vai trò hoạt hóa các enzim.

+ Nước thịt: là hợp chất cung cấp nitơ hữu cơ cho vi-khuẩn.


Bài 2: Hai chủng vi khuẩn lactic 1 và 2 là hai vikhuẩn khuyết dưỡng bố trợ cho nhau đối với 2 nhân tố sinh trưởng là axit folic và phenylalamin. Do vậy, khi nuôi 2 chủng vi sinh vật này, chúng sẽ không thể phát triển được.


Bài 3 : Vì sao nên đun sôi lại thức ăn còn dư trước khi lưu giữ trong tủ lạnh ?

Sau khi ăn, các thức ăn thừa đã nhiễm khuẩn, do đó trước khi cho vào tủ lạnh cất giữ cần đun sôi lại để diệt khuẩn. Có như vậy mới hạn chế sự phát triển của vikhuẩn và giữ thức ăn được lâu hơn và tốt hơn.