Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 2 lớp 4 Đề Toán lớp 4 học kì 2 trường Tiểu học Sông Nhạn...

Đề Toán lớp 4 học kì 2 trường Tiểu học Sông Nhạn năm 2015 có đáp án

CHIA SẺ

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 có đáp án của trường Tiểu học Sông Nhạn năm 2015. Hai kho chứa 1560 tấn mì khô. Tìm số tấn mì của mỗi kho, biết rằng số mì của kho thứ hai bằng 5/7 số mì của kho thứ nhất.

Phần I: Trắc nghiệm: 6 điểm

Chọn kết quả đúng (Hoặc điền kết quả vào chỗ chấm)

Câu 1: (1,5 điểm)

a) 5/8 của 40 là:

A. 5             B. 25             C. 20              D. 25

b) Bản đồ sân vận động Thạch Thất vẽ theo tỉ lệ 1: 100 000. Hỏi độ dài 1cm trên bản đồ này ứng với độ dài thật là bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 1km        B. 100km        C. 300km        D. 300dm

c) Kết quả của phép tính 4/5 + 3/7 là….

Câu 2: (1 điểm) Một hình vuông có diện tích 64cm2.

Cạnh hình vuông là đó là ……………… cm.

Chu vi hình vuông đó là ……………..cm.

Câu 3: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 7m2 9dm2 = 709dm2               

b) 12dm2 50cm2 = 12500cm2   □

c) 1/2 phút = 5 giây                  □

d) 1/5 thế kỉ = 25 năm               □

Câu 4: (1,5 điểm) Trong hai ngày cửa hàng bán được 60m vải, ngày thứ nhất bán được số mét vải bằng 2/3 số mét vải của ngày thứ hai. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được là………….m vải. Ngày thứ hai cửa hàng bán được là…………m vải.

Câu 5: (1 điểm)

a. X + 5/7 = 12/14

A. X = 1/7                  B. X = 2/7                C. X = 5/7

b. 2/9 x X = 3/9

A. X = 5/2                  B. X = 4/5                C. X = 2/3

Phần II: Tự luận (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Tính:

2004 x 21                  12604 : 23               35/45 + 2/9                 15/35 – 1/7

Bài 2: (2 điểm)

Hai kho chứa 1560 tấn mì khô. Tìm số tấn mì của mỗi kho, biết rằng số mì của kho thứ hai bằng 5/7 số mì của kho thứ nhất.


Đáp án và hướng dẫn làm bài

Phần I (6 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Mỗi ý đúng 0,5 điểm

a) ý B                  b) ý C                   c) 43/35

Câu 2: (1 điểm) Mỗi ý đúng 0,5 điểm

Câu 3: (1 điểm) Mỗi ý đúng 0,25 điểm

Thứ tự điền đúng là: Đ; S; Đ; S.

Câu 4: (1,5 điểm) Mỗi ý điền đúng 0,75 điểm

Ngày thứ nhất: 24 m                           Ngày thứ hai: 36 m

Câu 5: (1 điểm) Mỗi ý đúng 0,25 điểm.

a) ý A b) ý C

Phần II: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm.

Bài 2: (2 điểm)

  • Vẽ được sơ đồ cho 0,25 điểm.
  • Tính tổng số mì mỗi kho cho 1,5 điểm
  • Đáp số: 0,25 điểm.

CHIA SẺ