Đề kiểm tra lớp 1

Trang Chủ Lớp 1 Đề kiểm tra lớp 1
Đề ôn tập môn Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2

Đề ôn tập môn Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2

Đề ôn tập môn Tiếng Việt lớp 1 lên lớp 2 Họ và tên:…………………Lớp PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT A. Đọc hiểuNẰM MƠÔi lạ quá! Bỗng nhiên...
Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 16

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 16

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 16Bài 1: a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:60; ……; ……; 63;...
Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 15

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 15

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập tổng hợp môn toán Đề số 15Bài 1: a) Điền số thích hợp vào ô trống:71; ……;...
Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 14

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 14

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 14 Bài 1: Đặt tính rồi tính:35 + 53 97 - 25 8 + 61 77 -...
Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 13

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 13

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 13Bài 1: Đặt tính rồi tính:77 - 25 63 + 34 99 - 9 8 +...
Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 12

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 12

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 12Bài 1:Tính:35 + 53 = …… 20 + 55 = …… 97 - 72 =...
Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 11

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 11

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 11Bài 1: Đặt tính rồi tính:4 + 44 83 - 23 14 + 15 56 -...
Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 10

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 10

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 10Bài 1: Đọc các số:55: …………………………….   5: …………………………….79: ……………………………. 44: …………………………….Bài 2: Điền dấu...
Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 9

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 9

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 9 Bài 1:Tính:77 – 66 = …… 12 + 13 = …… 8 + 30 =...
Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 8

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 8

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 8 Bài 1: Đọc các số:79: ……………………………. 21: …………………………….45: ……………………………. 57: …………………………….Bài 2: Tính:95 – 75...

Status Protection DMCA.com