Giải bài tập SGK Toán 9

Giải bài tập SGK Toán 9

Giải Bài tập SGK Toán lớp 9: Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bài tập SGK Đại Số, Hình học lớp 9 tập 1, tập 2.

Xem nhanh theo phần: Giải bài tập SGK Đại số lớp 9 | Giải bài tập SGK hình học lớp 9

Giải bài tập SGK Toán Lớp 9 tập 1

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương 1 Đại số lớp 9: Căn bậc hai, căn bậc 3

 1. Căn bậc hai

 2. Căn thức bậc 2 và hằng đẳng thức √A2 = |A| 

 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai chương

 5. Bảng căn bậc 2

 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai tiếp theo

 8. Luyện tập Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

 9.  Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

 10. Căn bậc ba

 11. Giải bài ôn tập chương 1 Toán Đại số 9

Chương 2 Đại số lớp 9: Hàm số bậc nhất 

 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm  về hàm số

 2. Hàm số bậc nhất 

 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a≠0)

 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a≠0)

 6. Giải bài ôn tập chương 2 Toán 9 tập 1

PHẦN HÌNH HỌC

Chương 1 hình học lớp 9:Hệ thức lượng trong tam giác vuông

 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

 2. Luyện tập một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

 3. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

 4. Luyện tập tỉ số lượng giác của góc nhọn

 5. Bảng lượng giác

 6. Luyện tập bảng lượng giác 

 7. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

 8. Luyện tập một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

 9. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời.

 10. Câu hỏi ôn tập chương 1 hình 9 tập 1

 11. Giải bài ôn tập chương 1 hình 9 tập 1

Chương 2 hình học lớp 9: Đường tròn 

 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

 2. Đường kính và dây của đường tròn

 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn

 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn(tiếp theo)

 9. Giải bài ôn tập chương 2 hình học 9

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 tập 2

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương 3 Đại số lớp 9: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

 6. Giải bài toán bằng cách lập hê phương trình (tiếp theo)

 7. Giải bài ôn tập chương 3 Đại số 9 tập 2

Chương 4 Đại số lớp 9:Hàm số y = ax² (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

 1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

 2. Đồ thị của hàm số y = ax² (a ≠ 0) 

 3. Phương trình bậc hai một ẩn

 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

 5. Công thức nghiệm thu gọn

 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

 9. Giải bài ôn tập chương 4 Đại Số 9

PHẦN HÌNH HỌC

 Chương 3 hình học lớp 9: Góc với đường tròn

 1. Góc ở tâm. Số đo cung

 2. Liên hệ giữa cung và dây

 3. Góc nội tiếp

 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

 5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

 6. Cung chứa góc

 7. Tứ giác nội tiếp

 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

 9. Độ dài đường tròn, cung tròn

 10. Luyện tập Độ dài đường tròn, cung tròn

 11. Diện tích hình tròn, hình quạt 

 12. Luyện tập Diện tích hình tròn, hình quạt

 13. Ôn tập chương 3 hình học 9 tập 2

Chương 4 hình học lớp 9:Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

 1. Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

 2. Luyện tập hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ 

 3. Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích hình nón

 4. Luyện tập hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích hình nón

 5. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

 6. Luyện tập hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

 7. Ôn tập chương 4 hình học lớp 9 tập 2